Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
6990  Ulfborg.                                                       Den  3. aug.- 2006.  

 

Åbent brev, -  overbringes  d. d.  

Til tinglysningsdommer R.Aue.
Søndergade  4.  1.sal
7600  S t r u e r .                                        

  Vedr. Deres J.nr.06.03.09.2001-2.135 / Jen 10143/ sagsbeh. Jen.


 
Ved brev af 21. juli-d.å. har DE endnu engang tilladt Dem, at henvise til tidligere
korrespondance -  ( hvori De heller aldrig har villet besvare mine henvendelser, og -
som sædvanligt – bare - returneret mit forud betalte honorar for u-lejligheden.)
Denne gang dog med en ekspeditionstid på ca. 13 uger..

  I hvor mange flere år, - fru Aue, - DE vil være i stand til,- at kunne få politiet til, at hjælpe Dem med, at straffe ejerne af Sdr.Makholm, - fordi DE fru Aue, – lige siden De, – som dommerfuldmægtig, - sendte bud efter politiet, for st få os fjernet fra ting- bogskontoret, da vi ønskede at se det dokument, - som De så nødigt vil vise frem, - DET er ikke nemt at blive klog på..

  Jeg ser faktisk ikke andre muligheder, end at genfremsende mine breve af  22. april og 1.maj. d.å. +  den returnerede betaling én gang til, - med et lille håb om,- at det vil lykkes mig, at finde ”en med-læser” i, - eller udenfor systemet, der er begavet med et retsind, af det format der skal til, - for at kunne stoppe DERES  vanvittige  magtmis-brug - fru Aue..

                              Til brug herfor og for at få fastslået lovligheden af Deres embeds-førelse, opfordrer jeg Dem herved til, under henvisning til den af Dem idelige påbe-råbte korrespondance, - snarest at tilkendegive, om De vil bestride: - AT DE allerede brød tinglysningsloven den 09.05.1979, - ved omskrivningen af ejendomsbladet for matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. ?  - At DE, - i september 1979, - efter V.L.s dom af 4.sept. s.å. -  b r ø d  tinglysningsloven, ved overførslen af ptg. lyst 23.10.-1889, - fra Skodborg Vandfuld  Herreders Skjøde-og Panteprotokol - til tingbogen for Struer retskreds ?     At DE, som sagsøgt på embedets vegne, - under Højesterets- sagen nr. 328 /-1979 afgav falske oplysninger til Højesteret ?  Jvf. straffelovens kap. 16, § 146  m.v. -  At DE, - den  2.marts – 2004, - under den såkaldt ”frivillige” tvangsauktions- sag  t v a n g  mig til, at tåle forhold, som jeg ikke skal tåle, iflg. den endelige jord-ford.-kendelse af 04.10.1967, - tinglyst 17.05.1972 ?
Jvf. straffelovens kap 16, § 146 m.v.

  I det tilfælde, - De agter at ville bestride noget af foranstående, anmodes der herved endnu engang om fremsendelse af en kopi, af det tinglyste dok. fra den endelige jord-ford.-kendelse, - der kan lovliggøre Deres embedsførelse fru Aue.

   Som betaling for denne genbestilte tingbogsoplysning, - dokumentation for lovlig-heden af DERES embedsførelse, - fru Aue, -  vedlægges den, - af Dem  returnerede check, stor 175,oo kr. - udstedet af dommerkontoret

-  Hvis ikke den borgerlige straffelov´s kap. 16 – § 146 m.v. kan blive bragt i anven-delse i DETTE tilfælde, med DERES livs-øde-læggende foretagsomhed overfor mig og mine, i alle disse år, - så har jeg svært ved at få øje på,- hvad den lov er lavet til…

                                                               

                                             Med venlig hilsen.                     Ilse Makholm.

                                                                          

Bilag:  Kopi af mit brev af 22.apr.-d.å.+ check.
samt kopi af min fax af 1.maj-d.å. uden bilag.