»Befolkningen har en større tillid til retssamfundet, end den ville have, hvis den havde indsigt i, hvad der virkelig foregår. Det danske retssystem er nøjagtigt lige så anløbent som nogle af dem, vi ynder at kritisere«. Advokat Jesper Berning


Statsminister Anders Fogh Rasmussen


Hvorfor kafka.dk?


Justitsminister Lene Espersen
Grundlovens § 27, stk 1: Tjenestemænd, som udnævnes af kongen, afgiver en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.

Grundlovens § 64: Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven.

Retsplejelovens § 218: Domme og kendelser skal ledsages af grunde.

Straffelovens § 146 stk.1: Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfædighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.
Stk 2: Har handlingen medført velfærds fortabelse for nogen, eller har sådant været tilsigtet, er straffen fængsel fra 3 til 16 år.

Straffelovens § 155: Misbruger i øvrigt nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller hæfte. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

Ovennævnte love er landets justitsminister ansvarlig for overholdes. Nuværende justitsminister er Lene Espersen, og hun har ingen ønsker om at skride ind, når dommerne overtræder disse love. Selv om hun har kendskab til, at der sker overtrædelser, der ifølge lovene er strafbare, så er hun ligeglad.
Det vides ikke, hvor ofte dommerne i højesteret, landsret og byret overtræder lovene. Men når de gør det, og det gør de, så overtræder de grundloven, retsplejeloven, funktionærloven, menneskerettighederne og til tider straffeloven.

Kafka.dk vil dokumentere, at adskillige dommere i samtlige retsinstanser groft har overtrådt de love, som de selv administrerer. Uden at justitsministeren, statsministeren eller andre politikere har interesseret sig for det.

Kafka.dk vil pege på uretfærdigheder i det danske samfund, politikernes ligegyldige adfærd over for de svageste som fx sindslidende, der ofte lever under umenneskelige vilkår.

Kafka.dk vil kæmpe for den grundlovssikrede ytringsfrihed. Med ansvar for loven.

Med venlig hilsen
Preben Juul Madsen, ansv. red.
journalist og forfatter

Telefon: 36 17 45 12
Telefax: 36 17 45 15
pjm@mail.dk