S t æ v n i n g.

 

  Undertegnede Ilse Makholm. P.t. Lillemarken 9. Resen. 7600 Struer.
indstævner herved.

                                          Gdr. Henning Sørensen.
                                                     Makholmvej 49. Resen.
                                                     7600     Struer.  

                                  Og:   Skifteretten i Holstebro
                                          Skivevej 2
                                         
7500     Holstebro.

 

Til - som sagsøgte i nærværende sag, at give møde på det af retten fastsatte sted og tidspunkt, hvor jeg vil nedlægge følgende  

PÅSTAND:   De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at den af skifteretten begærede
                            og af Struer ret den 2.marts.2004, i fogedsag: AS 4-17 / 2003 afholdte     auktion er u-lovligt holdt og u-lovligt forfulgt.
At det, af Struer ret, til Henning Sørensen udstedte auktionsskøde vedr. ejendommene
matr. nr. 3-a m. fl. Makholm gdr. annuleres.

BEGRUNDELSE:   De af advokat Martin Beck i hans kære-svarskrift af 10.03.2004
                                 ( bilag 1.) på sagsøgte Henning Sørensen´s vegne og de af adv.
A.G.Kampmann i hendes kære-svarskrift af 11.03.2004 ( bilag 2.) på sagsøgte skifte-
rets vegne påberåbte domme er afsagte med u-rette og i strid med det -først NU,- ved  Holstebro ret´s udtalelser i brev af 19.12.2008 fremkomne ( bilag 3 og 4.)  Samt den herved fremkomne kopi af endelig jordfordelingskendelse med  tilhørende  tinglyst jordfordelingskort
2004 ( bilag 6.)

  De sagsøgte opfordres til at give møde og svare for sig, samt medbringe de dokumenter de agter at ville påberåbe sig.

  Jeg forbeholder mig ret til senere at fremkomme med yderligere. Samt ret til senere
at fremkomme med erstatningskrav for tort og tab ved den lange u-nødige retstrætte.

 

Resen den 26. febr. – 2009.            

 

                                                                      Ilse Makholm.

 

Bilag:  1. )  Adv. Martin Beck´s kære-svarskrift af 10.03.2004.

          2.)   Adv. A.G. Kampmann´s af 11.03.2004.

          3.)   Mit brev af 03.11.2008 til retten i Holstebro.

          4.)   Holstebro ret´s brev af 19.12.-2008.

          5.)   Jordfordeligskendelsen m. tilhørende kort.

          6.)   Kopi af V.L. kendelse af 26.03.2004.

 

Retsafgiften kr. 500,00  ( iflg. tlf.-opl.)  erlægges i kontanter.