R E P L I K

 

 

I sag: BS 90-269 / 2009.         Ilse Makholm                    

                                       mod   Henning Sørensen m.fl.   

Ang.: Adv. Martin Beck´s  svarskrift af 17. ds.

   Advokat Martin Beck har, i sit svarskrift af 17. ds. - sin vane tro, - fortsat med at påberåbe sig nogle domme, der ALLE er afsagte på grundlag af, at sagsøgte Henning Sørensen og hans advokater har afgivet urigtige /- falske oplysninger til retten og bl.a. undertrykt det tinglyste jordfordelingskort, som retten i Holstebro først NU har udle-veret, ved brev af 19.12 .2008..     Jvf. stævningens bilag 3-5.

 Adv. M. Beck har i bilag D overfor retten, - under nærværende sag, - påberåbt sig udskrift fra Fogedretten i Struer af 1. februar 1978.

  Under denne fogedsag og alle senere af adv. M. Beck påberåbte sager og domme, har Henning Sørensen og hans advokater afgivet urigtige /- falske oplysninger til retten ved, - at  undertrykke det forhold: - At servitut lyst 09.05.1932 blev fremlagt under jordfordelingssagen og at kommissionen, ved den endelige kendelse af 04.10.-1967 bestemte.: ”- At servitut lyst 09.05.1932 skulle ophæves, idet den har tabt sin betydning  pga. jordfordelingen.”  Jvf. jordford.-kendelsens bilag 11. ( Som det tog os 11 år, - at få frem i lyset.)  -  Kopi heraf medfølger som  ( bilag nr. 7. )

 -  At denne beslutning er angivet med rødt på kendelsens hoved- og matrikelkort for Makholm gdr. og Resen sogns vestlige del.

 - At der  e f t e r   jordfordelingen, -som vist-  på det til kendelsen hørende jordforde-lingskort alene skal være vej over matr. nr. 3-a Makholm til matr nr. 3-g samme sted.

 - At der ved kendelsen blev udlagt vej fra Dalgårdsvej til hele Henning Sørensens   moseparcel matr. nr. 1-ao  Resen vestlige del.

 - At daværende ejer af matr. nr.1-ao Resen vestlige del Bernhard Sørensen ( Henning Sørensens far ) under jordfordelingen undlod at gøre indsigelser imod de, af kommis-sionen ved den endelige kendelse af 04.10.1967 trufne beslutninger, vedr. adgangsvej til hele hans, ved jordfordelingen, samlede moseparcel: Matr. nr.1-ao Resen v.d.

 - At Matrikeldirektoratet, ved berigtigelsen den 29.12.1971 af den endelige kendelse af 04.10.1967, - som vist - på kendelsens jordfordelingskort,  a l e n e  har noteret og på matrikelkortet udlagt vej over matr. nr. 3-a Makholm  til matr. nr. 3-g  s.st.  Samt noteret og på matrikelkortet udlagt den på jordfordelingskortet ligeledes viste vej, - fra Dalgårdsvej til matr. nr. 1-ao Resen vestlige del.

  Retten gøres opmærksom på, at adv. M. Beck i hans bilag D ( svarskrift til V.L. ) undertrykte, - at V.L. - allerede ved sin dom af 28.08.1985, - i sag V.L.: B 777/1984, -  a f v i s t e  at foretage den, - af Henning Sørensen og hans adv. begærede ekspro-priation af det areal, som adv. Martin Beck iflg. sit brev af 31.07-1985, ( bilag  nr.8 ) fremsatte et forligstilbud  om  at købe - til etablering af ny vej og bro over matr. nr. 3-a Makholm -  til gdr. H. Sørensens moseparcel matr. nr. 1-ao Resen  v.d. - da  jordfordelingskommissionen, - ved den endelige kendelse af 04.10.1967, - h a v d e  udlagt anden vej til hele matr. nr. 1-ao Resen v.d. og  alene udlagt vej over matr. nr. 3-a Makholm - til matr. nr. 3-g  s. st.  - Kopi af dommen: V.L. B 777 / 1984  medføl-ger som  ( bilag nr. 9.)

  Under  henvisning til foranstående opfordres adv. M.Beck hermed til, - at tilkendegive, - om HAN  fortsat agter at fastholde, -  at de af HAM - i hans svarskrift  i nærv. sags - bilag D, - påberåbte domme - er afsagte med rette og i fuld  overensstemmelse med den tinglyste jordfordelingskendelses forudsætninger og bestemmelser ? - 

-  Jvf. bilag nr. 3- 5

 

Resen  den  18. juli.- 2009.

 

                                                                 Ilse Makholm.

 

Bilag:   Kopi af jordford.-kendelsens bilag 11 i ekstrakt. ( bilag nr. 7.)
            
Kopi af adv. M.Beck´s brev af 31.07.1985. ( bilag nr. 8.)
            Kopi af V.L.-dom nr. B 777 / 1984 af  28.08.1985. ( bilag nr. 9.)

Kopi af nærværende vedlægges til adv. Martin Beck  og Kammeradvokaten til rettens videre foranstaltninger..