Poul Otto Makholm.
Lucernemarken 13. Resen.
         7600 Struer.                                                           Den  8. nov. - 2007.

Til Justitsminister fru Lene Espersen.
Slotsholmsgade 10.
1216 Køben havn K.                                          Pr. telefax nr. 33 93 35 10 /- 1 side  

Vedr. Deres j.nr. 2007-1004-0121.

   Justitsministeriet har ved brev af 16. f.m. bekræftet, at ministeriet  i k k e  er i besiddelse af noget aktstykke, der kan bevise, at statsadv. Uno Valbak og vicestatsadv. P. Brøndt Jørgensen har videregivet de oplysninger til Justitsminsteren, om de tinglyste dokumenter og kort, - som de fik forelagt, under vores møde på  Sdr. Makholm den 22. marts 1988.

    Ministeriet har ikke, i brev af 16. f.m besvaret mit spørgsmål i brev af 22.juli d.å. om - HVEM -?- der skal rette følgerne af, - at pm. Frantz Cohn. Holstebro, har afgivet indbyrdes modstridende oplysninger til retten.  Justitsministeren har flere gange – på TV.– udtalt, at det ER Justitsministeren der har det overordnede ansvar for de offentlige anklagere: Politi, stats-advokater og rigsadvokat.

  Under henvisning til disse udtalelser, påklager jeg herved det forhold, at statsadv. E. Cassøe. Ålborg, - endnu ikke - har givet mig den aktindsigt, som jeg begærede ved brev af 23. f.m. vedr. hendes udtalelser til Politiklagenævnet under hendes behandling af klagerne over politimestrene: Frantz Cohn  og  Jens Kaasgaard. Holstebro.

  Jvf. statsadv. Cassøes brev af 12.06.2003. - J. nr.: 2003 - 321- 0050.

   Iflg. det indtil d.d. fremkomne, har politidirektør Jens Kaasgaard. Holstebro, i årene 2004 og 2005 anklaget og retsforfulgt MIG for, -at jeg skulle  have tyv-stjålet  MINE EGNE maski-ner, samtidigt med, at hr. Kaasgaard også har undertrykt de samme tinglyste dokumenter, - som justitsminsteriet, pm. Frantz Cohn og de øvrige sagsøgte offentlige myndigheder  påbe-råbte sig, - overfor os / mig i Højesteret, under sag: HR. nr.160/1989. - A f v i s t  at foretage sig noget i anledning af, at anmelderen gdr. Henning Sørensen, - iflg. de undertrykte tinglyste dokumenter, - hele tiden, - har afgivet u-rigtige /- falske oplysninger til politiet og retten. - Samt afvist at foretage sig noget i anledning af, - at anmelderen med politiets bistand, - netop har stjålet de mest kostbare af mine maskiner.  Alt sammen på grundlag af, - at de offentlige anklagere, siden 1981, - har  u n d e r t r y k t  tinglyste bevismaterialer overfor retten m.v.

   Med henvisning til mit brev af 20.ds. anmoder jeg herved Ministeren om, at drage omsorg for, at statsadv. E. Cassøe snarest får ekspederet min begæring af 23. f.m. - om aktindsigt. Samt, - at Ministeren SELV - snarest besvarer det, i mit brev af 20. f.m. rejste spørgsmål om . genoptagelse og annullering af  ALLE de afsagte og indbyrdes modstridende domme ? -

 + Bilag        

                             -   Må jeg snarest få et  MINISTERSVAR  fra  Dem ?

                                         

                                                 M. v. h.         Poul Otto Makholm.   

 

  
    
Poul Otto Makholm.
Lucernemarken 13. Resen.
     7600  S t r u e r.                                                  Den 8. nov. – 2007.


Til Statsadvokat E. Cassøe.
Nyhavnsgade 9,
9100  Ålborg.                                                  Pr. telefax.:  98 16 39 16 / - 1 side.

Vedr. Deres j.nr.: SA 4-2007-41-1011.

   DE skriver nu, - i Deres brev af g.d.: - ” Såfremt De ønsker at klage over Østjyllands politi´s afgørelse af 12.okt.-2007, bedes De på ny rette henvendelse hertil, inden klagefristens udløb.” D.v.s. i morgen den 9.nov.-2007.

   Har Statsadv. virkeligt ikke bemærket, at jeg indleder mit brev af 14. okt. f.m.med følgende : - ” Herved påklages Østjyllands politi´s afvisninger af 12.ds.”  -- Og, indledte mit brev af 23. f.m. med : -” I fortsættelse af min klage af 14.ds. over, at Østjyllands politi den 12.ds. har a f –v i s t  mine anmeldelser imod statsadv. P. Brøndt Jørgensen og politidirektør Jens Kaasgaard for overtrædelse af straffeloven.” - 

-  KAN  DE FATTE FØLGENDE:   -  JEG  FASTHOLDER -  MINE  KLAGER  OVER ØSTJYLLANDS POLITI…

 Og, - SAMTIDIGT -  F A S T H O L D E R - JEG  MIN  BEGÆRING af 23. okt.-d.å. – om AKTINDSIGT, - vedr. DERES UNDERTRYKKELSER– af det deri nævnte TINGLYSTE BEVISMATERIALE, -    Jvf. Deres brev  af 12.06.2003 til Ilse Makholm j.nr. 2003-321-0050.

   -- Indtil jeg har modtaget den, - i brev af 23. f.m begærede aktindsigt, - har DE, - statsadv. E. Cassøe, ved Deres behandlinger af vores / mine klager over beslutninger, - truffet af DEM SELV,- som konstitueret politimester i Holstebro, - og efterfølgende politimestre i Holstebro - u n d e r t r y k t  de tinglyste dokumenter og oplysninger vedr. den endelige jordfordelings-kendelse af 4.okt.1967, - som pm. Frantz Cohn påberåbte sig i Højesteret, - overfor mig / os under sag: HR nr. 160 / 1989…

   Og, - i n d t i l  jeg har modtaget den begærede aktindsigt, skylder DE – fru statsadv.Cassøe statsadv. P. Brøndt Jørgensen ”en vennetjeneste” - fordi  HAN, - ved sin beslutning af 23.03.- 2007, - a f v i s t e  at undersøge lovligheden af DERES embedsførelse. – DERES  u n d e r t r y k k e l s e r  af  tinglyste dokumenter…

   Til brug for min evt. klage over Deres beslutning af g.d. - begærer jeg herved et hurtigt svar på min anm. om aktindsigt.  Og,- i det tilfælde, at DE – fru statsadv. Cassøe, vil bestride, -  at DE, ved Deres tidligere beslutninger, - h a r  u n d e r t y k t  de tinglyste dokumenter, opfor-drer jeg DEM herved til, - samtidigt at give mig aktindsigt i de dokumenter fra den endelige jordfordelingskendelse af 4. okt. 1967, - der kan lovliggøre DERES tidligere beslutninger…

 

Må jeg snarest høre fra Dem ? -         Med beskeden agtelse.        Poul Otto Makholm.

 

To breve fra statsadvokat E. Cassøe
af 7. og 8. november 2007