Ilse Makholm.
P.t.  Lillemarken 9  Resen
      
7600   S t r u e r .                                         Den 31.januar. 2010.

 

Til Retspræsident Helle Bertung.
Retten i Viborg.
8800   V i b o r g .                                  Pr. telefax nr.:  89 25 80 01 / - 2 sider i alt.

Vedr.: Deres j.nr. 4110.2007.1-46.  - Min klage over sættedommer Ole Kaels.

  Jeg har g.d. modtaget to breve fra Deres sekretariatschef Kristian Palmann Jensen.
Begge breve er dateret den 25.ds.   Retspræsidenten gøres herved opm. på, at sættedommer Ole Kaels, ved sit brev af 4.ds. til Retspræsidenten IKKE kan have taget stilling til det, i mit brev af 14.ds. anførte.  Derfor forbeholder jeg mig ret til, at fremkomme med yderligere, når jeg har modtaget sættedommerens bemærkninger til det, i mit brev af 14.ds. – og nu - nedenfor anførte.

  Indledningsvist gøres Retspræsidenten opmærksom på, at sagen: BS 90-269 / 2009 Retten i Holstebro - formelt, principielt og  reelt drejer sig om, - at få dokumenteret, OM domstolene, ved kendelser og domme, KAN genoptage og ændre forhold, der tidligere ER taget endelig stilling til, ved den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967, berigtiget i Matriklen den 29.12.1971 og beskrevet i Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende zinktryk og jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssekretariatet. Tinglyst 17.05.1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr..

   Retten i Holstebro har, ved brev med bilag af 19.12.2008 udleveret tinglyste oplysninger og dokumenter der viser.: At de tre på hinanden følgende tinglysningsdommere:  K. Lind, C.E. Andersen og R.Aue. Struer, - har lidt af en sådan vedvarende åndelig svaghed, at de har været ude af stand til at forstå forskellen imellem Matrike-direktoratets skrivelse af 29.12.1971 til dommeren i Struer og  Matrikeldirektoratets skrivelse med tilhørende zinktryk og jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssekretariatet, som dommer K. Lind modtog fra Jordfordelingssekretariatet og tinglyste som bilag til den endelige jordfordelingskendelse den 17.05.1972.

   At samtlige af adv. Martin Beck og Kammeradvokaten, under nærværende sag, påberåbte kendelser og domme er afsagte på grundlag af, at sagsøgte gdr. Henning Sørensen´s advokatfirmaer Søren Smith Knudsen. Struer og Beck & Partnere har afgivet urigtige /- falske oplysninger til retten, samt undertrykt dette tinglyste jordfordelingskort, - som Retten i Holsterbro - udleverede ved brev af 19.12.2008.

   At Vestre Landsrets dom af 04.09.1979 i sag: 2339/1978 og Højesterets dom af 22.10.1980 nr. 328/1979: - Undertegnede imod tinglysningsdommerne i Struer, ligeledes er afsagte på grund af, - at Kammeradvokaten, - på de sagsøgte dommeres vegne, - afgav urigtige oplysninger til retten – samt undertrykte førnævnte tinglyste jordfordelingskort.

   Sættedommer Ole Kaels udtalelser i brev af 4.ds. til Retspræsidenten, ændrer intet ved det, i min klage tidligere fremførte. - Jeg fik ingen mulighed for, at dokumentere at P.F. Hansen iflg. rpl.´s §  260 stk. 3, - VAR og ER fuldt  berettiget til, - i henhold til den givne fuldmagt, - at give møde for mig.´-- Allerede ved retsmødets indledning, traf sættedommer Ole Kaels beslutning om, - at Kammeradvokaten  i k k e  skulle besvare spørgsmål,  vedrørende hans kendskab til sagens rette sammenhæng og da sættedommeren så bestemte, at adv. Martin Beck, ved at forelægge sagen for retten, skulle have lejlighed til, - som tidligere, - at harcelere med hans påberåbelse af de kendelser og domme,  der netop - på grundlag af hans egne afgivelser - af  u r i g t i g e  o p l y s n i n g e r  til retten,  - er blevet afsagte - i strid med det tinglyste jordfor-delingskort, som Retten i Holstebro udleverede ved brev af 19.12.2008, - - såh  havde sættedommeren allerede afsporet sagen så grundigt, - at  jeg /-vi - ved at deltage i resten af retsmødet, ville have pådragt mig /-os  et  medansvar  for denne sættedom-mer´s eensidige /- ulovlige behandling af sagen. -  DERFOR forlod vi retten ! –

Struer den 31.januar. 2010.     

 

                                                    V.h.        Ilse Makholm.