Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9 Resen.
      7600  S t r u e r .                                              Den  30. oktober 2009.

 

Til Advokatrådets formand.
Hr. adv. Søren Jenstrup.                           Pr. telefax nr.: 33 34 00 01 / - 2 sider.
Sekr.
Kronprinsessegade 28.
1306  København K.

                                                                   Vedr. Deres j. nr. 03-1401-06-0095.

 

Adfærdsklage over adv. Martin Beck og Kammeradvokaten.

   Deres sekretær har ved mail af 29. ds. oplyst.: ” Advokatrådet kan oplyse, at begrebet ” god advokatskik ” er en retlig standard, der er lovfæstet i retsplejelovens § 126. Den nærmere udmøntning af begrebet sker navnlig ved Advokatnævnets og domstolenes praksis. ”  

   Under henvisning til denne udtalelse, nedlægges der følgende

PÅSTAND:    Adv. Martin Beck og Kammeradvokaten har brudt retsplejelovens
§ 126, så groft - at de bør fratages retten til at udøve advokatvirksomhed.

  De har med deres adfærd afsporet denne sag.  Ligesom de under tidligere sager - sammen med deres klienter gdr.Henning Sørensen og Byretten, har forledt  RETTEN
til  at begå uret, - ved at genoptage og ændre forhold, der blev fremlagt for, forhandlet
og taget endelig stilling til af jordfordelingskommissionen, ved den endelige kendelse af 04.10.1967, noteret i Matriklen den 29.12.1971 og tinglyst 17.05.1971- ved i årtier
- at undertrykke det tinglyste jordfordelingskort m. v. overfor retten.
Jf. Holstebro rets udtalelser i brev med bilag af 19.12.2008.

   Det tydelige og gentagne mønster i de to advokaters adfærd er: Undertrykkelse af tinglyste dokumenter.   Der henvises til det tidligere fremsendte kæreskrift af den 22. oktober d.å.   Samt øvrige sagsakter i sag:  BS 90 – 269/ 2009 - m.v.

   Undertegnede anmoder om, at modtage kopi af de indklagedes udtalelser overfor Advokatnævnet.

Struer den 30.okt.2009.              M.v.h.        Ilse Makholm