Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
      7600  S t r u e r.                                           Den 30. okt.- 2009.  

   

Til Den Særlige Klageret.                     Pr. telefax nr.:  33 63 27 85 / - 1 side  u.b.
Prins Jørgens Gård 13.                    Og, som alm. brev – med bilag / -  47 sider i alt.
1218. København K.
                                 
 

Klage over sættedommer Ole Kaels i sag:  BS 90-269 / 2009.  Retten i Holstebro.

På grundlag af retsbogen af  9. oktober 2009.  

For Den Særlige Klageret nedlægges følgende .

PÅSTAND:   Sættedommer Ole Kaels afskediges.

   Det bemærkes, at sættedommeren efter mit bedste skøn har udøvet forsætlig uretfærdighed under sagens behandling; med velfærdstab for øje.  Sættedommeren
findes at være handlingslammet og uden kompetence, disponerer i strid med Grund- lovens § 64 ( ” at rette sig efter loven” ) ved selv at være interesseret i sagens udfald,
for at dække over alle systemfejlene i det såkaldte ”Makholm-kompleks.”    

   Der henvises til medsendte kæreskrift af 22. oktober 2009 til Vestre Landsret, samt sagens øvrige akter ved Retten i Holstebro specielt retsbogen af  9.oktober der skal sammenholdes med retsbogen af 10. august 2009, sættedommerens brev af 28. sep-tember 2009,  adv. Martin Becks brev af 16. oktober 2009, stævningsmandens brev af 14. oktober 2009 modtaget her den 19. oktober 2009 og sættedommerens brev af 20. oktober 2009.

   Undertegnede anmoder om, at modtage kopi af indklagedes udtalelser overfor    
Den Særlige Klageret.

 

Struer den 30. oktober 2009.     

 

      V.h.        Ilse Makholm.