NOTAT:   vedr. undertrykkelsen af Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.12.1971.

 

   Den 29.06.-1966 underskrev Ilse Makholm jordfordelingsoverenskomst vedr. salg af de 2 moseparceller matr. nr. 1-bl og 1-bm Resen vestl.del, - til Bernhard Sørensen Nr. Makholm.  Det er, - i denne overenskomst bestemt, - at handelen berigtiges ved endelig kendelse og jordfordelingskommissionen skal sørge for, - at denne kendelse berigtiges i Matriklen og tingbogen for de berørte ejendomme..  - Ilse Makholm har endvidere, under jordfordelingssagen, købt ejendommen Krogholm matr. nr. 8-c m.fl. Resen østl. del, - med foreløbig jordfordelingskendelse, - som tinglyst servitut og ad-komstdokument…
                              Den endelige jordfordelingskendelse blev afsagt den 04.10.1967 og berigtiget i Matriklen den 29.12.1971.  Den 17.05.1972, blev den tinglyst på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. - med Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhø-rende jordfordelingskort af 29.12.1971, - som bilag til kendelsen…

  Kammeradvokaten fremlagde kopi af det tinglyste kort overfor Højesteret, under sag nr.160/1989 med påstand om, at der  e f t e r  tinglysningen af den endelige kendelse a l e n e  skal være vej over matr. nr. 3-a Makholm til jordfordelingsområdet, som vist på dette kort, - fra Makholmvej til matr. nr. 3-g Makholm, - som Ilse Makholm købte under jordfordelingen.  Al øvrig tinglyst og u-tinglyst vej-og færdselsret ad den, i ptg. lyst 28.01.1880 og 23.10.1889, samt servitut lyst 09.05.1932 omtalte - og med rødt på kendelsens hoved-og matrikelkort viste - private vej og bro over Resen Kær bæk, - blev ophævet - ved tinglysningen af denne endelige kendelse…

  Matrikeldirektiratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort af 29.12.1971 er blevet undertrykt af følgende:  - Dommeren i Struer, - allerede ved tinglysningen af kendelsen den 17.05.1972.

  Af dommerfuldm. R Aue, - ved omskrivngen af ejendomsbladet for matr. nr. 3-a Makholm gdr. den 09.05.1979

  Af dommer K.Lind og dommerfuldm. R. Aue, - under sag.: V.L. nr. 2339/1978.

  Af dommer K. Lind og dommerfuldm. R. Aue, - ved overførslen den 19.09.1979 af ptg. lyst 23.10.1889 fra Skodborg-Vandfuld Herreders Skjøde og Panteprotokol til tingbogen for Struer retskreds, -  under det fejlagtige matr.nr. 1-e m.fl. Resen Hede.

 Af dommer C.E. Andersen og dommerfuldm. R. Aue, - overfor Højesteret, under sag nr. 328/1979.

 Af dommer C.E Andersen, overfor domsmandsretten, - under sag: SS 79/1981.

 Af dommer R. Aue, - ved hendes rettelser i tingbogen den 07.05.1992.

 Af dommer R.Aue, . ved hendes ændringer af auktionsbetingelserne, - under auk-tionssagen den 02.03.2004..

  Af dommer R. Aue og dommerfuldm. I. Elmquist, - ved deres afvisninger af begæ-ringer om revision og a´jourføring af tingbogen for matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. således, at der bliver overensstemmelse imellem Matriklen og tingbogen.

  Af skifteretsmedhjælper adv. A.G. Kampmann,- ved udarbejdelsen af auktionsvilkå-rene i sag: AS nr.4-17/2003.

  Af  skifteretsmedhjælperen,- ved udarbejdelsen og fremsendelsen den 11.03.2004 af hendes kære-svarskrift til V.L. i Struer rets auktionsag nr.: AS 4-17/2003.   

  Af  politimester Frantz Cohn. Holstebro, - ved hans opfordring  i brev af 03.02.1981 - og senere bistand til Struer kommunes etablering af ny vej og bro på Sdr. Makholm.

  Af  politimester Frantz Cohn, - ved sin protest af 10.09.1981, - til dommeren i Struer imod den begærede bevis-og vidneførsel, under den off. straffesag:  SS 79/1981.

  Af politimester Frantz Cohn, - ved hans medvirken til afvisning af den begærede bevis og vidneførsel under sag:  SS 79/1981.

  Af  den beskikkede forsvarer adv. J. Klange, - ved hans medvirken til undertrykkel-sen af den, af ham begærede bevis-og vidneførsel, - under den offentlige straffesag:  SS 79/1981.

  Af  statsadv. Uno Valbak, - under ankesagerne i V.L. nr.: S 2273/1981 og S 863 / 1982..

  Af  statsadv. Uno Valbak og vicestsadvokat P. Brøndt Jørgensen, - ved deres indbe-

retning til justitsministeren, efter vores møde på Sdr. Makholm den 22.03.1988.

  Af  politimester J. Kaasgaard, - ved hans afvisninger, - af vores anmeldelser imod Henning Sørensen og hans dobbeltadv. adv. Martin Beck. Vejle . 

  Af  politimester  J. Kaasgaard, - ved hans afvisning af Ilse Makholms begæring om politibeskyttelse imod dommer R. Aue´s  magtmisbrug.

 Af  politimester J. Kaasgaard, - ved politiets bistand til dommer Aue, - under udsæt-telses-forretningen den 02.04.-2004.

  Af pm. J. Kaasgaard, - ved hans brud på aftalen af 27.04.2004, vedr. genoptagelse af Struer rets off. straffedom af 22.09/ 1981 og civil-straffedom af 25.03/ 1982.

 Af pm. J. Kaasgaard, - under de offentlige straffesager: SS 401/2004 og SS 371/ 05.

 Af  adv.-fa.  S.S.Knudsen, - som adv.for Villy Pedersen og Henning Sørensen, under samtlige vejsynsforretninger på Sdr. Makholm.

 Af adv. Martin Beck, - som adv. for såvel Struer kommune som for rekvirenten Henning Sørensen, under vejsynsforretningen på Sdr. Makholm den 23.09.1987.

Af adv. Martin Beck ved udarbejdelsen og fremsendelsen af hans kære-svarskrift af 10.03.2004 til V.L. - i Struer rets nr. AS 4-17/ 2003.

Af Struer kommune, - ved opsætningen af husnr. i 1975. – Samt:  Struer kommune ved afvisningerne af Villy Pedersens og Jens Ydes begæringer om vejsyn, på den siden 1876, - på matrikelkortet udlagte adgangsvej til Åhuset i Resen Kær.
Af Struer kommune, under samtlige vejsynsforretninger på Sdr. Makholm. - Og Struer kommune, overfor såvel politiet som retten, under den off, straffesag SS nr.:  79/1981.
Af  Trafikmimnisteriet, - ved afvisning af samtlige begæringer om vejsyn på den officielle adgangsvej til Åhuset i Resen Kær. Og: Trafikministeriet ved godkendelse af vejsynsforretningerne på Sdr. Makholm.
Af  Ringkjøbing amtsråd, - ved afvisning af Villy Pedersens og Jens Ydes begæringer om reetablering af den retsmæssige / -officielle adgangsvej til Åhuset Resen Kær.
Af  Landbrugsministeriet, - ved afvisningen af samtlige begæringer om re´etablering af den officielle adgangsvej til Åhuset i Resen Kær.
Af Justitsministeren, - ved afvisning af alle opfordringer til at drage omsorg for, - at anklagemyndighederne og dommerne respekterer denne tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort, - som den blev fremlagt og fortolket af Kammersdvokaten på jmt.´s vegne, overfor Højesteret, - under sag: HR. nr. 160/1989..                
Af Statsadv. E. Cassøe, - ved hendes afvisninger af vores anmeldelser imod Henning Sørensen og hans dobbeltadv. Martin Beck. Vejle, - for falske opl. og forklaringer til Struer kommune, politiet og retten, vedr. H.Sørensens adkomst-dokument:  Den endelige jordfordelingskendelse af 4.okt.-1967…
Af statsadv. E.Cassøe, - ved hendes afvisninger af vore klager over pm. J Kaasgaards undertrykkelser af dette tinglyste dokument.
Samt,
af  statsadv. P.Brøndt Jørgensen. Viborg, - ved sin undertrykkelse af statsadv. E.Cassøe. Ålborg, - og hendes idelige og vedvarende undertrykkelse af dette tingly-ste dokument..   - - Således, - som foran beskrevet,- har jeg været vidne til over 30 års kamp for ret og rimelighed i den såkaldte ”Makholm-sag,” der helt kunne være sparet - dersom ”øvrigheden” kunne /- eller ville – respektere dette tinglyste kort.

Resen den 30. marts – 2007.        Paul Føns Hansen.       ( tlf.- m.fax: 97 86 10 15 )

 

Ilse Makholms brev til departementchef Michael Lund