Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
7600  S t r u e r .                                                       Den 29.august.- 2009.

 

Til Retten i Holstebro.
Att. dommer Ole Kaels.                                            

                                                  B E G Æ R I N G
                          
i medfør af retsplejelovens § 226, stk.1  jf.stk. 3

 

i sag nr.: BS 90 - 269 / 2009.    Ilse Makholm     mod Henning Sørensen og
                                                                           Retten i Holstebro, skifteretten

    Ved nærværende anmoder jeg om, at sagen må blive  HENVIST til Vestre Landsret, da sagen har (særdeles) principiel betydning idet, ( jf. note 973 i Karnov 2008)

1. Sagen omhandler lovfortolkning i relation til Den Europæiske Menneskerettigheds        
     konventions artikel 6 mht. ” retfærdig rettergang inden en rimelig frist ” : - 33 års forsømmelse, begået af tinglysningsdommeren i Struer / nu retten i Holstebro, bør kunne statuere krænkelse ( !! ), artikel 8 mht. retten til familieliv, artikel 13 mht. at det findes ”HÅBLØST” at appellere til den lokale retfærdighed, art. 41 og Tillægs-protokol 7, art. 3 samt Tillægsprotokol af 20.marts 1952 om henholdsvis erstatning og beskyttelse af sin bolig. ( Jeg har været fængslet 5 gange retsstridigt.)
2.  Jeg har måttet tåle, at systemet har udøvet pression over for 13 advokater, der ikke
      har turdet påtage sig min sag. I et tilfælde ville advokaten ikke bestå landsretsprøven ved at føre min sag, hvorpå byretsdommeren systematisk forsømmer sin ”vejledningspligt” i medfør af retsplejelovens § 339, stk. 4;  tilmed efter mit nødråb af 8.aug. 2009 til retten i Holstebro. ( Jf. bilag nr.10.)
3.  Skifteretten er inkompetent til at opløse et interessentskab jf. Ugeskrift for Rets-
  
  væsen 1964 196 / 2.
4.  Undertegnede (daværende) grundejer i Struer kommune, burde være ligebehandlet
     med grundejeren i Helsingør kommune, der - ifølge vedlagte 3 bilag, - afgiftsfrit fik rettet fejlen i tingbogen.. ( Jf. medfølgende bilag nr. 11, - 12 og 13. )
5.  Retten i Holstebro  i k k e  kan fremstå ” uafhængigt og u-partisk.”       

  Af ovennævnte note 973 fremgår tillige, at byretten har embedspligt til at tage stilling til henvisningsbegæringer jf. Ufr. 2008 609 V og 2008 826 V.

Mine rettigheder til at kommentere byrettens retsbog for 10.aug. 2009 forbeholdes.

Bilag: De i ovenfor nævnte: Nr. 10, - 11, 12 og 13.

C.C. Advokatrådets formand: Adv. Søren Jenstrup.     

                                                                                           V.h.     Ilse Makholm.