Ilse Makholm.
P.t. Dalgårdsvej 13 Resen.
7600  S t r u e r .                                              Torsdag den 28. febr.-2008.

 

Til  Justitsminister
fru Lene Espersen.                                          Pr. telefax nr.:  33 93 35 10 / - 2 sider.
Slotholmsgade 10.
1216 København K.

Klage over Rigsadvokaten.

   Herved påklages Rigsadvokatens beslutning af  26.ds. om, at afvise mine klager over, at en lang række myndigheder har undertrykt Matrikeldirektoratets noterings-skrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.dec.1971, tinglyst 17.05.1972 som bilag til den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.

   Dette tinglyste dokument findes ikke, i den af Kammeradvokaten, under sag: V.L. 2339/1978. Undertegnede imod dommeren i Struer udarbejdede ekstrakt.

 Dette dokument blev heller ikke fremlagt for Højesteret, under ankesagen: HR. nr. 328/1979..  

   Rigsadvokaten har, i sit syv siders brev af 26.ds. henvist til, at V.L.´s justitssekretær i et brev af 11.07.1990, vedr. de af statsadv.- under den offentlige straffesag: V.L. S 2273 / 1981 fremlagte dokumenter har udtalt: ” I den anledning skal jeg meddele at der i de ekstrakter af dokumenterne, der til brug for sagens behandling blev udar-bejdet af statsadvokaten, bl.a. forefindes et dokument fra Jordfordelingssekretaria-tet, der er tinglyst ved retten i Struer den 17. maj 1972.”

   Rigsadvokaten har, med henvisning hertil - udtalt : ” På baggrund heraf samt lige-som jeg tidligere ved min afgørelse af  13. november 2003 har meddelt Dem, må det lægges til grund, at ovennævnte skrivelse har været fremlagt under straffesagens behandling, hvorfor skrivelsen ikke kan anses at have været undertrykt af nogen parter i sagen.”   ( Citat slut.)

   Herved tillader jeg mig at gøre Ministeren opmærksom på følgende.

: - At dommeren i Struer – fra Jordfordelingssekretariatet - modtog og tinglyste den 17.05.1972 flere dokumenter, som bilag til den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967.

: - At Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordforde-lingskort af 29. dec. 1971 til Jordfordelingssekretariatet – IKKE  VAR  iblandt de sagsakter, som statsadvokaten udleverede til vores forsvarer advokat Mogens Tange under de offentlige straffesager: V.L.S 2273/1981 og V.L.S 863/1982.

: - At Statsadvokaten i sit brev af 15.02.1984 oplyste, - at han, - under de offentlige straffesager, - til trods for V.L´s. kendelse herom af 11. dec.-1981, -  i k k e  fandt anledning til, - at fremskaffe og fremlægge disse tinglyste dokumenter.

: - At statsadvokat E. Cassøe,  i sit brev af 8.nov.-2007 til Poul Otto Makholm, har oplyst, at denne tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort ikke findes i de sagsakter fra politiklagesagen SA4-2003-321-0050, som Rigsadvokaten skal have returneret til statsadvokaten i 2003.

: - At denne tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort heller ikke blev frem-lagt overfor Struer ret, - under den offentlige straffesag SS 79/1981, - iflg. den aktindsigt, som jeg har modtaget fra politiet i Holstebro ved brev af 11.01.2008.

  Herefter udbeder jeg mig høfligst og snarest et Ministersvar på, - om Ministeren fortsat kan tillade:  At Rigsadvokaten, ved behandlingen af klager over statsadvokater u n d l a d e r  at foretage en reel undersøgelse og kontrol af de indklagede statsadvokaters embedsførelser ? –

: - At Rigsadvokaten, - ved sine beslutninger -  h a r   u n d e r t r y k t  Matrikel-direktoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort, der skal respekteres af enhver, - herunder politi, statsadvokat og Rigsadvokat.  Jvf. Justitsmi-  nisteriets påstande overfor os i Højesteret, - under sag: HR. 160 / 1989 - ? -

Af hensyn til min klagesag ved Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, udbe-der jeg mig et hurtigt svar..

 

                                             M.v.h.     Ilse Makholm.

 

   Bemærk venligst :  Ny adresse:   P.t. Dalgårdsvej 13.  Resen.  7600  Struer.