Ilse Makholm
P.t.   Lillemarken 9  Resen.
      
  7600  S t r u e r.                                                 Den 28. jan.- 2011.  


Til   Statsadvokaten
   Sct.  Mogensgade 8.
    8800  V i b o r g.                                   Pr. telefax nr.:  86 60 07 30 / - 2 sider.

   Herved påklages det, at Midt- og Vestjyllands Politi ved brev af 26.ds. har afvist at behandle mine politianmeldelser af 23 f. m. imod retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen og af 24. f.m. imod statsadvokat P. Brøndt Jørgensen for magtmisbrug i deres embedsførelse - undertrykkelse af, - at Holstebro rets dom af 18.12.2009 er afsagt på grundlag af, at de sagsøgte gdr. Henning Sørensen og Skifteretten i Holstebro  i
f æ l l e s s k a b
 afgav falske oplysninger til Retten den 30.11.2009.

   Politiet har samtidigt afvist at overgive sagen til en myndighed, - der ikke tidligere har truffet beslutninger - i ” Makholm sagen, ” der har varet nu i over 34 år.  
   Afvisningen er sket med henvisning til, at politiet og statsadvokaten  p å s t å r,  at have foretaget en forsvarlig undersøgelse af mine tidligere politianmeldelser.
  
Ud over det, i mine politianmeldelser anførte, gøres der herved opmærksom på følgende forhold.
   Vedrørende politiets og statsadvokatens tidligere undersøgelser henleder jeg herved Deres opmærksomhed på, at politimester Jens Kaasgaard - i brev af  10.02.2005 - har udtalt: -- ” I begyndelsen af september 2004 besluttede jeg derfor, at vi internt i Holstebro politi ville gennemgå sagen lidt mere detaljeret, idet ingen af de nuværende medarbejder havde et dybere kendskab til sagen, der jo som bekendt har verseret i årevis.  Denne gennemgang er nu blevet afsluttet.  Den er foregået på den måde, at sagsakterne er blevet  delvist  gennemgået  for  at  skabe  overblik  over sagsforløbet. ”    Citat slut.

   På grundlag af denne delvise undersøgelse af sagsakterne, har Politidirektøren og Statsadvokaten til d.d. undertrykt: - At samtlige - af de - af sagsøgte gdr. Henning Sørensen og Skifteretten i Struer/ Holstebro overfor V.L. under sag nr. B. 0606/2004 og Retten i Holstebro nr. BS 90-269/2009 påberåbte civile kendelser og domme -

: Fogedretten i Struer den 01.02.1978. - Retten i Struer den 19.07.1979,- 25.03.1082,- 18.11.1982,- 07.11.1985,- 17.03.1988,- 03.07.2003,  -- V.L. den 03.01.1980,- 01.05.-1981,- 07.07.1984,- 25.08.1986,- 03.03.1989,- 07.11.2003. - ALLE er afsagte i strid med den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967, idet sagvolder gdr. Henning Sørensen har afgivet falske oplysninger til retten. Undertrykt det - til den endelige jordfordelingskendelse hørende, den 17.05.1972 på matr. nr. 3-a m. fl. Makholm tinglyste jordfordelingskort, der viser omfanget af den vej der skal være - over matr. nr. 3-a Makholm  efter tinglysningen, og som Retten i Holstebro NU f ø r s t  har identificeret og udleveret kopi af ved brev af 19.12.2008.

  Politidirektøren og Statsadvokaten har endvidere til d.d. undertrykt, at de offentlige straffedomme: Retten i Struer nr. SS 79/1981,- V.L. nr. S 2273/1981 og V.L. nr. S 863/1982: ALLE er afsagte i strid med den endelige jordfordelingskendelse, idet de offentlige anklagere, ligesom Henning Sørensen og hans advokater, - under de civile sager, - u n d e r t r y k t e - det tinglyste jordfordelingskort.          

   Politidirektøren og Statsadvokaten har også til d.d. undertrykt. at V.L. dom i sag nr. 2339/1978 og Højesterets dom i sag nr. 328/1979 er afsagt i strid med den endelige jordfordelingskendelse på grundlag af, at de på dommerembedets vegne sagsøgte tinglysningsdommere K. Lind og C.E. Andersen har afgivet falske oplysninger til retten , u n d e r t r y k t  det tinglyste jordfordelingskort.    

   Vestre Landsret har tidligere udtalt: - ”At retten under en sag ene og alene kan tage stilling til de dokumenter der fremlægges for retten under sagen.”

 - Det er offentlige myndigheder der opbevarer sagsakterne fra den endelige jordfor-delingskendelse af 04.10.1967. Dermed har offentlige myndigheder også ansvaret for at Retten i Holstebro først ved brev med bilag af 19.12.2008, har identificeret og ud-leveret kopi af det tinglyste jordfordelingskort, der ifølge Rettens udtalelser beviser, at jeg nu igennem mere end 34 år, er blevet retsforfulgt, dømt, straffet og jaget fra hus og hjem, på grund af denne - foran beskrevne massive undertrykkelse af tinglyste dokumenter.     

 Politiet har, ved sin beslutning af 26.ds. undertrykt, at politidirektør Jens Kaasgaard ved mit brev af 13.ds. - blev gjort bekendt med, -  at Retten i Holstebro, ved brev af 11.ds. erklærede sig - for værende ude afstand til - at dokumentere  rigtigheden af gdr. Henning Sørensen´s og den sagsøgte Skifteret´s påstande overfor Retten i Hol-stebro under sag: BS 90-269/2009. – Idet retten returnerede de kr. 175,00 - som jeg  forlods havde betalt retten for, at få dokumentation for rigtigheden af Skifteret-tens og gdr. Henning Sørensens påstande overfor Retten i Holstebro.

  Og,- da statsadv. P. Brøndt Jørgensen i sin embedsførelse, - lige siden vort møde på Sdr. Makholm den 22.03.1988, - har undertrykt de,  - i min politianmeldelse af 24. f.m. og foran anførte forhold.  Så forekommer det mig, - at denne  statsadv. P.Brøndt Jørgensen må anses for værende inhabil. - JEG har i hvert fald INGEN tillid til ham !-  

 

Resen den 28.jan. 2011.      

                                                      Ilse Makholm.