Ankestævning
 
 
Til Vestre Landsret.
 

Hermed ankes dom afsagt af Retten i Holstebro

den 18. december 2009 i sag BS 90-269/2009
mellem følgende parter.
 
Appellanten:                                                                Ilse Makholm.
                                                                                   Lillemarken 9 Resen.
                                                                                   7600  Struer.
                                                                                             mod                                                      

                                                           indstævnte 1     Henning Sørensen.
                                                                                   Makholmvej 49 Resen.
                                                                                   7600  Struer.                                                 

                                                       
                                                           indstævnte 2      Skifteretten.
                                                                                    Skivevej 2.
                                                                                    7500 Holstebro.
hvorved følgende er kendt for ret:
 
” Sagen afvises. Ilse Makholm, skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til sagsøgte Henning Sørensen med 35.000 kr. og til sagsøgte Skifteretten i Holstebro med 25.000 kr.”
 
Påstand:
 
 De indstævnte tilpligtes at anerkende, at den af indstævnte Skifteretten i Holstebro begærede og af Retten i Struer den 2. marts 2004 i fogedsag: AS 4-17/2003 afholdte auktion er ulovligt holdt og ulovligt forfulgt, og at det af Retten i Struer til indstævnte Henning Sørensen udstedte auktionsskøde vedrørende ejendommene matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gårde annulleres.
                                                                                           
Sagsfremstilling:

 Retten har ved den indankede dom ikke taget stilling til, at Retten i Holstebro ved brev af 19.12.2008, som nyt dokument, udleverede kopi af det tinglyste jordfordelingskort, med påstand om, at det af dette tinglyste jordfordelingskort fremgår hvilke veje der skal være til jordfordelingsområdet Resen Kær, - efter - tinglysningen den 17.05.1972 af den endelige og inapp. jordfordelingskendelse af 04.10.1967.
 
   Sagsøgte Struer ret har, under forberedelserne af auktionssag: AS 4-17/2003 afvist at drage omsorg for, at samtlige af dommerne beskrevne fejl i tingbogen for matr. nr. 3-a  Makholm gdr. blev rettet.   Samt afvist - mod forudbetaling, at udlevere det ting-lyste dokument der beskriver, i hvilket omfang og til fordel for hvem, der skal være nogen vej over matr. nr. 3-a Makholm gdr. til jordfordelingsområdet Resen Kær –
e f t e r -  tinglysningen af den endelige jordfordelingskendelse den 17.05.1972, ( jf. brevet med bilag af 19.12.2008 fra retten i Holstebro.)    Skifteretsmedhjælper adv. A.G. Kampmann har i den anledning oplyst, at det var ”ønsketænkning,” - hvis jeg forventede, at retten skulle drage omsorg for, at fejlene i tingbogen blev rettet.  - Jf. medfølgende brev af 24.02.2004 til skifteretsmedhjælper adv. A.G. Kampmann.
 
  Under selve auktionen den 02.03.2004 ændrede dommer R.Aue auktionsvilkårene.
:” For så vidt angår pkt. 6 e ændres auktionsvilkårene således, at de kommer til at lyde på, at køber skal  respektere alle tinglyste beskyttede rettigheder over ejendom-mene og tilbehøret.”  ( citat slut )
 
  Dommer R.Aue har, med denne ændring af auktionsvilkårene - ifølge de sagsøgte Henning Sørensens og skifterettens påstande overfor Vestre Landsret, under kæresagen: V.L. nr. B 0606/2004,- bestemt, at auktionskøber skal respektere de kendelser og domme som retten har afsagt og tinglyst i strid med det tinglyste jordfordelingskort, - på grund af, - at Henning Sørensen og Retten i Struer har afgivet urigtige oplysninger til retten / undertrykt eksistensen af det tinglyste jordfordelingskort, som Retten i Holstebro  f ø r s t  udleverede kopi af, - ved brevet af 19.12.2008. 
 
 Retten i Holstebro v./ sættedommer Ole Kaels, har med den herved indankede dom af 18.12.2009 principielt, formelt og reelt bestemt. - At de kendelser og domme retten har afsagt i strid med det tinglyste jordfordelingskort på grund af, - at de sagsøgte Henning Sørensen og Retten i Struer har afgivet urigtige oplysninger til retten / undertrykt det tinglyste jordfordelingskort overfor retten – skal stå ved magt.   - At det VAR reelt bondefangeri, - da jeg - den 29.06.1966, - underskrev jordfordelingsoverenskomsten - under forudsætning af, - at denne overenskomst skulle berigtiges ved en endelig og inappellabel kendelse, som den danske stat skulle sørge for,  blev berigtiget i Matriklen og tingbogen. - Samt, at denne ende- lige jordfordelingskendelse af 04.10.1967 og dens berigtigelse i Matriklen  den 29.12.1971 og i tingbogen den 17.05.1972, - I K K E  mere, -  er det  papir værd, som dette er skrevet på.
 
 De indstævnte opfordres herved til at give møde på det af Vestre Landsret fastsatte tid og sted og medbringe de dokumenter de vil påberåbe sig.
 
Landsretten gøres opmærksom på, at Landsretten - endnu ikke - har afsagt kendelse vedrørende min kære af 09.12.2009  af beslutning, truffet af Retten i Holstebro under retsmødet den 30.11.2009 i sag BS 90-269/2009.  - Når jeg har modtaget denne ken-delse og de indstævntes bemærkninger til nærværende, forbeholder jeg mig ret til, at fremkomme med yderligere.
 
Anbringender:
 
 Der gøres under ankesagen de samme anbringender gældende, som under sagens behandling under første instans.
 
 Processuelle meddelelser til appellanten, kan stiles til denne på den ovenfor angivne adresse.
 
 Retsafgiften:  750,00 kr. for dette anerkendelses søgsmål uden angivelse af kroners værdi  vedlægges i check udstedt af Vestjyske bank.
 
Bilag  1.)  Retten i Holstebro dom af 18.12.2009 i sag BS 90-269/2009.
          2.)  Mit brev af 24.02.2004 til skifteretsmedhjælper adv. A.G. Kampmann.
          3.)  Kæreskrift af 09.12.2009 vedr. beslutning truffet af Retten i Holstebro den 30.11.2009.  
 
 
 
      Struer den  27. december 2009.        Ilse Makholm.
 
                                                          Tlf. m.fax:  97 86 10 15.
 
                                                    E-adr. < ilsemakholm@mail.dk >