Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9.  Resen.
         7600     S t r u e r .                                                                    

                                         
                                          
Processkrift.
                            I sag: BS 90-269-2009
.  

                                                                                      Ilse Makholm

Til Retten i Holstebro.
Skivevej 2.                                                        mod     1.)  Henning Sørensen.
7500  Holstebro.

                                                                                      2.) Skifteretten.

Att. Sættedommer hr. Ole Kaels.

   Vestre Landsret har, ved kendelse af 25.11.2009,  – i k k e  taget stilling til min telefax af 25.11.2009 ( bilag 35 ) der herved fremlægges for Retten i Holstebro. Samtidigt fremlægger jeg  kopi af V.L.s kendelse af 24.04.2009 ( bilag 36 ).

   Af Landsrettens kendelse af 24.04.2009 nr. B-0071-09 fremgår det, at der ifølge sagsøgte Holstebro rets udtalelser af 19. marts 2009 til Vestre Landsret hersker tvivl om dommer R. Aue overholdt sine embedspligter /- fremskaffede den fornødne servituterklæring, udarbejdet af en landinspektør, f o r i n d e n  hun den 07.05 1992, ved sine egenhændige rettelser i tingbogen  ekspederede MINE tinglyste ejendomsrettigheder - jf. ptg. tinglyst 23.10.1889 ”ud i mosen” til det ikke længere eksiste-rende, ved jordfordelingen udgåede matr. nr.1-e Resen vestlige del.

  Eller, om det er sagsøgte Holstebro ret, der af kollegiale grunde har bortskaffet tinglyst bevismateriale, der er af væsentlig betydning for nærværende sag, jf. straffelovens § 178.

   Kammeradvokaten har med sine påstande på sagsøgte Holstebro rets vegne undertrykt dette forhold overfor retten.

 Derfor begærer jeg herved forlods rettens kendelse for : ” At nærværende sag stilles i bero og det til den 30.ds. fastsatte retsmøde udsættes,  i n d t i l  Holstebro ret, som part i nærværende sag, har fremskaffet og udleveret kopi af den servituterklæring, udarbejdet af en landinspektør, som dommer R.Aue skal have fremskaffet, forinden dommeren foretog sine egenhændige såkaldte ” rettelser ” i tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. den 07.05.1992.”

  Af principielle grunde, er denne foran beskrevne og begærede servituterklæring af største betydning for, at sættedommer Ole Kaels kan leve op til sin  fulde neutralitet - når retten i Holstebro skal tage stilling til såvel formaliteten som realiteten i nærværende sag.  Derfor begærer jeg denne kendelse afsagt og forkyndt forlods, så den kan indgå i mine forberedelser til retsmødet den 30.ds. 

   Når jeg har modtaget den herved begærede kendelse forbeholder jeg mig ret til at fremkomme med yderligere til sagens fulde opklaring.

   Kopi af dette processkrift sendes samtidigt pr. telefax til adv. Martin Beck og Kammeradvokaten.

 

Struer den 27. november- 2009.                            Ilse Makholm.