Ilse Makholm.                  
P.t.
Øbyvej 7. Husby.
     6990  Ulfborg.                                 ÅBENT  BREV -!-                      Den 26. nov.- 2007.


Personligt
:

Til Justitsminister fru Lene Espersen.
Slotsholmsgade 10.
København  K.                                                                     Pr. telefax nr.: 33 93 35 10 /- 1 side.

  Vedr. Civil-og Politiafdelingen´s : Sag nr.:2007-1004-0127.

 Der ses - endnu ikke - at være modtaget noget svar på mit brev af  19.okt.-d.å..

 Skyldes den manglende besvarelse, at den konservative justitsminister Erik Ninn-Hansen til Folketinget den 8. apr. 1987,- udtalte følgende: --- ” Jeg må altså sige, at der er handlet korrekt fra myndighedernes side. ”- og senere- : ” Men det er bare forkert adresse, hvis man i den forbindelse retter henvendelse til Myndighederne.”  -  Citat slut..

- Er det forkert,- at rette henvendelse til DEM: Justitsminister fru Lene Espersen ? - for at få rettet følgerne af :  Pkt  1. ) At dommer K. Lind og dommerfm. R. Aue, - som sagsøgte, på embedets vegne, overfor V.L. under sag: V.L.nr. 2339/1978. - Og dommer C.E. Andersen og dommerfm. R. Aue, ligeledes som sagsøgte på embedets vegne, overfor Højesteret, - under sag: HR. nr.328/ 1979,- har  afgivet u-rigtige oplysninger til retten /- undertrykt Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.12. 1971 til Jordfordelingssekretariatet, - tinglyst 17.05.-1972  på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.- ? -

Pkt. 2. ) At dommer C.E. Andersen, pm. Fr. Cohn og den tvangs-besk.forsvarer adv. J. Klange, - under den offentlige straffesag: SS 79/1981,- ved et udenretsligt møde, - besluttede at nægte os an-klagede den begærede bevis-og vidneførsel,- undertrykte Matrikeldirektoratets tinglyste noterings-skrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.12.1971,- overfor domsmandsretten. Og,- at stats- adv.Uno Valbak, - under ankesagen: V.L.S 2273/1981,- brød V.L.´s kendelse af 11.12.1981,- samt afgav u-rigtige oplysninger til V.L. – u n d e r t r y k t e  Matrikeldirektoratets tinglyste noterings-skrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.12.1971- ? -

  Justitsministeriet har nu, - ved brev af 16. f.m. bekræftet, at statsadv. Uno Valbak og vicestatsadv. P. Brøndt Jørgensen, - efter vort møde på Sdr. Makholm den 22.03.1988, -overfor Juatitsministeren har undertrykt - Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordford.-kort af 29.12.1971 og øvrige dokumenter og opl. - vedr.den endelige jordfordelingskendelse af 4.okt.-1967, som de fik forelagt under dette møde.   Disse dokumenter og oplysninger, vedr. den endelige  jord-fordelingskendelse af 4. okt.-1967, som Uno Valbak og Peter Brøndt Jørgensen blev gjort bekendt med, - under mødet den 22.03.1988, - er ligeledes blevet undertrykt af  Justitsministeren,- i senere s k r i f t l i g e   s v a r   t i l   F o l k e t i n g e t . . . 

   Derfor undrer det mig, - at DE: Justitsminister fru Lene Espersen - endnu ikke - har oplyst mig om, hvordan og hvornår DE vil få rettet følgerne af dommernes og anklagernes undertrykkelser af de tinglyste dokumenter og kort,- der skal respekteres af enhver. - Iflg. Justitsministeriets  e g n e  påstande i Højesteret, under sag: - HR. nr. 160 / - 1989 - ? -

Må jeg  s n a r e s t  høre fra Dem -?-                                             V.h.    Ilse Makholm.