R E P L I K  - 2.

I sag.: BS 90-269 / 2009.                              Ilse Makholm  

                                                         mod  Henning Sørensen  m.fl.

 

Ang.: Kammeradvokatens brev af 21. ds. til Retten og svarskrift af 23. ds.

   Indledningsvist gøres der opmærksom på, at nærværende sag er anlagt på grundlag af, - at  Holstebro ret, ved brevet af 19.12.2008 har afgivet nye oplysninger og dokumenter, som de sagsøgte undertrykte overfor retten, under sag: V.L. B 0606 / 2008,- og under samtlige - tidligere, - påberåbte retssager.

   Kammersdvokaten har, - også sin vane tro, i sit brev af 21. ds. til retten i Holstebro  t i l t r å d t  adv. Martin Beck´s begæring om særskildte skriftvekslinger, vedr. HANS formalitetsindsigelser..

  Men, - Kammeradvokaten har, - i sit svarskrift af 23.ds. udtalt: ” Det  er et grundlæggende princip i dansk retspleje, at et spørgsmål, som er afgjort ved endelig dom eller kendelse, ikke derefter endnu engang kan prøves af domstolene.” 

   Dermed har Kammeradvokaten, på skifterettens vegne, - allerede ved sit svarskrift anerkendt, at de - af adv. M. Beck og adv. A.G. Kampmann, - overfor V.L. - under sag: B.0606/2004, - påberåbte domme - ER afsagte med urette, - idet retten med disse domme, iflg. Kammeradvokatens påstand,  på u-lovlig vis og i strid med netop dette grundlæggende retsprincip, - a l l i g e v e l  h a r  t i l l a d t  gdr. Henning Sørensen og hans advokater med deres urigtige / falske oplysninger til retten, at få genoptaget og ændret de forhold, - der jo  b l e v  både  fremlagt for, - forhandlet med, - og taget endelig stilling til, - af Jordfordelingskommissionen, ved den endelige og inapp. jordfordelingskendelse af 04.10.1967. - Berigtiget i Matriklen den 29.12.1971 og  i  tingbogen for Struer retskreds d. 17.05.1972.  --  Jvf. bilagene  nr. 3 - 5, og  7 - 9.

   Kammeradvokaten  h a r  således, ved sit svarskrift - allerede anerkendt - at de, - af adv. M. Beck påberåbte domme  ER afsagte i strid med det grundlæggende princip i dansk retspleje.   DERFOR må jeg på det kraftigste protestere imod adv. M.Beck`s  yderligere juristerier og tidrøvende indsigelser.

   Resen den 25. juli. - 2009.      

                                                      Med venlig hilsen.           Ilse Makholm.