Ilse Makholms brev til Folketingets ombudsmand

      Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
     6990  Ulfborg.                                                 Den 24. juni - 2007.

 

Til Folketingets Ombudsmand.
Hr. Hans Gammeltoft-Hansen.
Gl. Torv 22. 1457  København  K.            Pr. telefax nr.: 33 13 07 17 / 1 side.

 

Vedr. det såkaldte ”Makholm-kompleks.”

  I fortsættelse af mit brev af 16. ds. til Dem, - og efter at have nærlæst Deres kronik i Jyllands Posten af 12. ds. - vedr. de sondringer man, som Ombudsmand, må holde sig for øje, - tilvalg og fravalg, - tillader jeg mig herved at henlede Deres opmærksomhed på følgende.
                         Den aktindsigt som jeg - i årevis har efterlyst - i mit brev af 16. ds. til Dem, - vedr. det forhold, at både Justitsministeren og DE, - hr. Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen - indtil d.d. har  f r a v a l g t  Jeres pligt til - som tilsynsmyn-digheder - at drage omsorg for, at en statsadvokat efterkommer V.L.`s kendelse af 11.12.1981 i sag: V.L. nr. 2273/1981.

 Pga. DERES manglende henstillinger til Justitsministeren, - om  overholdelse  af V.L.´s  kendelse af 11.12.1981, - hviler samtlige domme,- som DE har påberåbt Dem på, - at statsadvokaten i Viborg - overfor V.L.- har undertrykt  Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordford.-kort af 29.12.1971, - ( tinglyst 17.05.1972 på matr. nr. 3-a m. fl. Makholm gdr. )

 Retten har ikke, ved nogen dom, - taget stilling til statsadvokatens´s brud på V.L.`s kendelse af 11.12.1981. - Retten har heller ikke, ved nogen dom, - kunnet tage stilling til dette, - af statsadv. under den offentlige straffesag V.L. nr 2273/1981 undertrykte tinglyste bevismateriale.

  Derfor tillader jeg mig at opfordre Dem til, at tilkendegive, om DE vil henstille til Justitsministeren, at ministeren bør drage omsorg for,  at retten får forelagt og taget stilling til de ændringer af vej-og færdselsretten til jordford.-området ” Resen Kær”- som blev vedtaget ved den endelige kendelse af 4. okt. 1967, og som ligger til grund for udarbejdelsen af Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssekretariatet tinglyst 17.05.1972, som bilag til den endelige jordford.-kendelse af 4. okt. 1967 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. - der indtil dags dato - er blevet  u n d e r t r y k t  af  statsadvokaterne - både i Viborg og i Ålborg…

 

Må jeg snarest høre fra Dem ?                  Med venlig hilsen.    Ilse Makholm.