Ilse Makholm.
P.t.  Lillemarken 9  Resen. `
        7600  S t r u e r.                                     Den 24. april 2010.  

                                                             Pr. telefax nr.: 33 93 35 10 /- 3 sider i alt.

PERSONLIGT
: Til Justitsminister
hr. Lars Barfoed.
Christiansborg  DK.

  Det forekommer mig både deprimerende og yderst pinligt, herved at skulle bekræfte modtagelsen af Deres medarbejder Helle Sidenius´s brev af 22.ds. ( på Ministerens vegne ) – hvori der afgives direkte usandfærdige oplysninger om Justitsministerens muligheder for indgriben, - når dommere i deres embedsførelse begår lovbrud, og som sagsøgte, på embedets vegne, afgiver urigtige / falske oplysninger til retten..

  I Retsplejelovens § 49 stk. 2, hedder det:   Finder Justitsministeren, at en dommer må antages at have gjort sig skyldig i et forhold, der må svække eller gøre dommeren uværdig til den agtelse og tillid, dommerhvervet forudsætter, beder Ministeren Rigsadvokaten indbringe sag herom for Klageretten. 

  Det er sandelig ikke svært at forstå, at ministeriets sagsmængde stiger til det uover-kommelige, når der hidtil er gået - over 33 år med ” udenomssnak” - i stedet for - at drage omsorg for, at tinglysningsdommerne respekterer tinglysningslovens § 20, – og retter de af dommerne selv beskrevne fejl i den, af dommerne førte tingbog. – I stedet for, at indtage dommersædet og derfra dømme, straffe og jage folk fra hus og hjem på grundlag af deres egen svindel, - fusk og sjusk med tingbogsføringen.

   Derfor tillader jeg mig - endnu engang - at anmode om et Ministersvar - hvoraf det klart fremgår, om Justitsministeren fortsat kan tillade, at den - på embedets vegne -sagsøgte dommer, under sag: BS nr. 90.269.2009 Retten i Holstebro afgav urigtige /- falske oplysninger til retten /- undertrykte at de, af sagsøgte skifteret og  gdr. Henning Sørensen. Makholmvej 49 Resen. 7600 Struer og hans adv. Martin Beck.Vejle,  påberåbte kendelser og domme er afsagte på grundlag af, at Henning Sørensen og hans advokater har afgivet urigtige /- falske oplysninger til retten /- undertrykt det tinglyste jordfordelingskort der viser, at den af Henning Sørensen og hans advokater påberåbte vejret over matr. nr. 3-a Makholm gdr., - allerede blev ophævet, - ved den endelige jordfordelingskendelse af 4.okt.1967 og tinglyst den 17.05.1972 på matr. nr.3-a m.fl. Makholm gdr.?   -  4 ( fire ) år f ø r  Makholm-sagen startede. –

 

 Jvf. brevet med bilag af 18.12.2008 fra retten i Holstebro.   V.h.    Ilse Makholm.

+ 2 sider bilag.