Ilse Makholm.
P.t.  Lillemarken 9  Resen.
       7600  S t r u e r.                                           Den 23. oktober. 2010.   


Personligt til politidirektør
hr. Jens Kaasgaard.
Politigården Nørreport.
7500  Holstebro.                                     Overbringes d.d. på adressen.

  Stadigvæk uden noget svar på min politianmeldelse af 14. aug.d.å. m.v. til Midt- og vestjyllands politi, fremsendes hermed et eksemplar af min lille bog, hvoraf det fremgår, at den - af gdr. Henning Sørensen påberåbte servitut, tinglyst 9.maj 1932, - har været forelagt jordfordelingskommissionen, der iflg. kendelsens bilag 11, har bestemt, at servitutten har tabt sin betydning pga. jordfordelingen.

Denne ophævelse af servitut lyst 9. maj 1932 er vist med rødt på jordfordelings-kendelsens kolorerede hovedkort, som DE tidligere har modtaget kopi af. – Og som det fremgår af de sidste fire sider i bogen, har statsadvokaten brudt Vestre Landsrets kendelse af 11.dec.-1981, samt afgivet falske oplysninger til V.L. under den offent-lige straffesag: VL.S 2273 / 1981. - Iflg. statsadv´s.´s egne udtalelser.

  Politimester Frantz Cohn har, under sag: V.L.B 1945 / 1983 - behørigt formanet af retsformanden- erklæret, at det  I K K E  lader sig gøre, at fremskaffe et dokument fra den endelige jordford.-kendelse, der kan lovliggøre politiets bistand til gdr. Henning Sørensen´s færdsel ad den - med rødt – på kendelsens hovedkort viste private vej og bro over Resenkjær bæk.

  Den manglende besvarelse af min politianmeldelse af 14. aug. d.å. må altså derfor tilskrives det forhold, at Politidirektøren  NU skal tage stilling til, om det skal være tilladt de anmeldte, at afgive falske oplysninger til retten - f o r d i  de  dermed – som stråmænd – kan dække over såvel politiets som statsadvokatens forbrydelser /- justits-mord i embedsførelsen - allerede for 29 år siden.

 Anser Politidirektøren sig  f o r t s a t  for værende habil til, at behandle nærværende sag, hvor der  o g s å  skal tages stilling til  b å d e  politiets og statsadvokatens embedsforsømmelser, lovbrud og magtnisbrug /- undertrykkelse af tinglyste dokumenter i alle disse år ?

 

Med venlig hilsen.                                         Ilse Makholm.

 

Bilag: Bogen:  Blind Vej – en moderne molbohistorie.