Ilse Makholm.
P.t.   Lillemarken 9. Resen.
         7600  S t r u e r.                                        Den 23. marts -2010.        

 

Personligt til
Justitsminister Lars Barfod.

Christiansborg.  DK.                        Pr. mail og pr. fax nr.:  33 93 35 10 / - to sider.

Klage over den, på embedets vegne, sagsøgte skifteretsdommer i Holstebro.

    Uden svar på mit brev af 1.ds. - påklages det herved, - at den  på embedets vegne sagsøgte skifteretsdommer ved retten i Holstebro, under sag: BS 90-269-2009, har ladet Kammeradvokaten møde for sig i retten og der, på den sagsøgte dommers /- det sagsøgte dommerembedes vegne bryde Grundlovens § 64 og de af Folketinget ved-tagne love, - ved at afgive urigtige /- falske oplysninger til retten, undertrykke ting-lyste dokumenter og oplysninger.

   Under sag: BS 90-269-2009 Retten i Holstebro, har Kammeradvokaten, på den sagsøgte dommers /- det sagsøgte dommerembedes vegne, brudt Grundlovens § 64 m. v. ved at afgive urigtige /- falske oplysninger til retten, - undertrykke - at de, af skifteretten og medsagsøgte Henning Sørensen og hans adv. Martin Beck påberåbte kendelser og domme ALLE er afsagte på grundlag af, at Henning Sørensen og hans advokater har afgivet urigtige /- falske oplysninger til retten /- undertrykt at der, iflg. det af Retten i Holstebro, ved brev af 19.12.2008, udleverede tinglyste jordforde -lingskort alene skal være vej over matr. nr. 3-a Makholm gdr. til matr. nr. 3-g samme sted. Og,- at al øvrig tinglyst og utinglyst vej- og færdselsesret ad den, - i ptg. lyst 23.10.1889 og servitut lyst 09.05.1932 nævnte, - med rødt - på jordfordelingskendelsens hovedkort viste private vej
og bro  - b l e v   o p h æ v e  t  -  ved den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.-1967, berigtiget og beskrevet i Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse ned tilhørende zinktryk og jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssekretariatet, tinglyst den 17.05.1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.     

            Hvordan og hvornår vil DE: Hr. Justitsminister Lars Barfod, - som politisk ansvarlig - for domstolene /- dommernes embedsførelse, - få rettet følgerne af den gældende retspraksis  ( senest under sag BS 90-269-2009 ) - hvor sagsøgte dommer-embeder overlader det til Kammeradvokaten at møde for sig i retten og der, - på sagsøgte dommeres /- dommerembeders vegne, afgive urigtige / falske oplysninger til retten /- undertrykke tinglyste dokumenter og oplysninger således,  at dommer-kollegaerne fra dommersædet kan frikende den sagsøgte dommer, - u d e n  at    rettet den sagsøgte dommers embedsforsømmelser og brud på Grundlovens § 64 og de af Folketinget vedtagne love ? –

 HVIS  IKKE  DET -  er korruption ? -  Hvad er det så ? –

Finder Justitsministeren måske, -  at ” FRIMURERI ” er et pænere ord ? –

Må jeg – snarligst udbede mig et MINISTERSVAR ? –

Med venlig hilsen.

Resen den 23./3.-2010.                

                                                       Ilse Makholm.

 

 Kopi af nærværende tilsendes Retsplejeudvalget, - med forespørgsel om Folketinget kan acceptere, at Justitsministeren med sin passivitet, tillader den - i mine seneste breve af  1.- og 23. ds. til Justitsministeren beskrevne retspraksis, - hvor sagsøgte dommere - på embedets vegne, - overtræder Grundlovens § 64 og de af Folketinget vedtagne love -?-