Ilse Makholm.
P.t.  Øbyvej 7. Husby.
    6990  Ulfborg.                                           Den  23. februar – 2007.

Hr. Departementchef Michael Lund.
Justitsministeriet. Slotsholmsgade 10.
1216 København K.                                    Pr. telefax nr.:  33 93 35 10 / -1 side.

Vedr. Deres j. nr. 2006-955-1083.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

   Det er d.d. pr. telefon blevet oplyst, at der - endnu engang, - er sat en ny sagsbehandler på denne sag, - og, som desværre – n u –  er   s y g ..

   Derfor tillader jeg mig herved, at forespørge Departementchefen om: - Hvornår det måtte behage DEM, - at udpege en sagsbehandler i Jmt.- der er i stand til at forstå og respektere Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec.1971, - tinglyst 17. maj 1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm, som bilag til den endelige jordfordelingskendelse af 4. okt. 1967 - ? -  (  Meget enkelt, - ikke ? )

  Dette tinglyste dokument er til d.d. blevet undertrykt af: - 1.) Tinglysningsdommeren i Struer, ved tinglysningen af den endelige kendelse den 17. maj. 1972. -  2.) - Af tinglysningsdommerne som sagsøgte på embedets vegne, - under sag:  V.L.B 2339/-1978 og HR. nr. 328/1979. - 3.) - Af  dommeren, politimesteren og den beskikkede forsvarer under Struer rets offentlige straffesag SS 79/1981. -  4.) - Af  nuv. Rigsadv. i 1982, - som kontorchef i Jmt.  5.) – Af  statsadvokaten, - under de off. straffesager V.L nr. S 2273/1981 og V.L. S nr. 863/1982. 6.) – Af både statsadv. og vicestatsadv. ved deres indberetning til Justitsminister E.Ninn Hansen,- efter det - af  ministeren beordrede møde den 22. marts.-1988 på Sdr. Makholm. 7.) – Af  Jmt.´s  departe ment, - ved mine klager over politimesteren, statsadvokaten, Rigsadvokaten og tinglysningsdommeren…

  Iflg. de, af Kammeradvokaten overfor Højesteret, under sag nr. 160/1989, på Jmt.`s og øvrige sagsøgte offentlige myndigheders vegne, - nedlagte påstande, - skal denne tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort respekteres af enhver, - herunder h e l e  Justitsministeriets embedsværk.- M/K.

  Ved mit d.d. u-besvarede brev af 6. jan. d.å. - til Justitsminister Lene Espersen, fremsendte jeg kopi i ekstrakt af det tinglyste jordfordelingskort…

   I hvor lang tid endnu ? - VIL DE, - som Justitsministeriets departementchef, - kunne  t i l l a d e , - at hele Deres embedsværk til d.d. - har  u n d e r t r y k t - og  afvist at respektere dette tinglyste dokument med tilhørende kort - ? -    S. u.   Snarest ! –

                                                                      M.v.h.     Ilse Makholm.