Ilse Makholm.
P.t.
Lillemarken 9. Resen.
       7600 S t r u e r .                                                               Den 22.okt.-2009.

                                        

                                                       Kæreskrift.

Til Vestre Landsret.
8800 V i b o r g . 
Att. Retten i Holstebro.

Herved kæres Holstebro rets kendelse dateret 9.okt.- 2009, - modtaget her den 15.ds.

i sag.: BS  90 - 269 / 2009.   Ilse Makholm  mod gdr. Henning Sørensen Resen Struer                                                                              og Skifteretten i Holstebro.

 Retten har ved denne kendelse bestemt.: ” Sagsøgerens anmodning om, at sagen skal henvises til Vestre Landsret, tages ikke til følge . Jeg, dommer Ole Kaels, viger ikke mit sæde.”

   For Vestre Landsret nedlægges følgende

PÅSTANDE:  Angående realiteten.

   Ophævelse af kendelsen om ikke at tage min henvisningspåstand til følge og derpå foretage realitetsbehandling af sagen i sin helhed  jf. min begæring af 29. aug. 2009.

PÅSTANDE:  Angående realiteten og formaliteten. 

 At ophæve sættedommerens habilitetskendelse og dømme retten i Holstebro til at anerkende, at sættedommer Ole Kaels skal vige sit sæde, da han har ignoreret pligten til at være neutral ved blandt andet at disponere i strid med grundlovens § 64 ( ” at rette sig efter loven ”) findes at være uden kompetence og / eller at være  inhabil. ( retsplejelovens § 60 ) ved selv at være interesseret i sagens udfald for at dække over systemfejl.

 Tillige tilpligtes Retten i Holstebro at anerkende overholdelse af ligebehandlings-princippet ved

1.) – i lighed med retten i Helsingør jf. bilagene nr. 11, 12 og 13 at rette tingbogen i overensstemmelse med de af Danmarks Domstole erkendte fejl, jf. dommer K. Linds brev af 19.09.1979 og dommer R. Aues brev af 11.11.1992, og derpå erkende statens objektive erstatningsansvar i medfør af tinglysningslovens § 20 ( Bilag nr. 14 og 15.
2.) - også at indkalde sagsøger til retsmøde den 30.11.2009,  jf. adv. Martin Becks brev af 16. ds. – ( Bilag 16 )   - uanset at sættedommeren er i uoverensstemmelse med sig selv med hensyn til om der foreligger en hovedforhandling eller en delhovedfor-handling,  jf. retsbogen af  9.ds.  ( Bilag 17 ) 
3.)  At anvende stævningsmandsforkyndelse  alene overfor undertegnede. efter at min
udelukkelse fra retsmødet, er afsløret.  -  ( Bilag 18 )

( Af adv. M. Beck´s brev  fremgår det, at sættedommeren ikke selv er klar over, om retsmødet den 30.nov.-d.å. ER en hovedforhandling eller en delhovedforhandling.Af adv. M.Beck´s brev /forklaring fremgår det, at det skal være hovedforhandling.
Men det eksemplar af retsbogen som jeg har modtaget omtaler ” med henblik på berammelse af delhovedforhandling.”  )

   Endvidere tilpligtes retten i Holstebro at anerkende: At Menneskerettighedskonventionens art. 6, stk. 1, om ” retfærdig rettergang inden en rimelig frist ” 33 ( tretitre år ) jf. Den europæiske Menneskerettighedskonvention v./  Tyge Lehmann m.fl. ( 1985 ) side 100
”Generelt kan det i øvrigt siges, at der iflg. praksis i privatretslige og strafferetslige sager må være lighed mellem parterne som en væsentlig betingelse for opfyldelse af kravet om retfærdighed”  - og / el. art. 6, stk. 3, om retten til advokatbi-stand  jf. dommerens pligt  efter rpl.´s § 260, stk. 10 ( efter tilsidesættelse af vejledningspligten efter rpl. 339, stk. 4 )  og / el. art. 8 om retten til familieliv m.m.  og / el. art. 13 om retten til effektive eller tilstrækkelige retsmidler  og / el. art. 3  om psykisk tortur,  ER krænkede .

  At tillægsprotokollen af 20.03.1959  om beskyttelse af boligen er krænket, hvorfor genindsættelse i besiddelsen skal foretages, subsidiært tilkendes fuld erstatning i medfør af Menneskerettighedskonventionens art. 41 og art. 3 i tillægsprotokol nr. 7
 At skifteretten er inkompetent til at opløse et I/S. - Jf. Ugeskrift for Retsvæsen  1964. / 196 / 2.  ( Ø.L.-kendelse. )

  I øvrigt kan jeg supplere med, at jeg ønsker  at få en fortolkning af de uoverensstemmelser der er imellem tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. og Holstebro rets brev af 19.12.2008. Samt de uoverensstemmelser der er imellem de sagsøgtes påstande overfor Vestre Landsret, under sag nr. B 0606 / 2004 og  Holstebro rets udtalelser i brevet af 19.12.2008.

  Ifølge Holstebro rets udtalelser i brevet af 19.12.2008, skal der  e f t e r  tinglysningen af den endelige jordfordelingskendelse den 17.05.1972  a l e n e  være vej som v i s t  på det tinglyste jordfordelingskort over matr. nr. 3-a Makholm gdr. til matr. nr. 3-g samme sted.
   Ifølge tingbogens udvisende og de sagsøgtes påstande overfor Vestre Landsret, under sag: B 0606/2004,   skal der ved den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.- 1967, - være udlagt vej over matr. nr. 3-a Makholm gdr. til andre ejendomme i Resen sogns vestlige del,  h v o r  i n g e n  v e j  e r   v i s t   på det tinglyste jord-fordelingskort, som Holstebro ret udleverede ved brevet af 19.12.2008,  og ingen vej er udlagt i Matriklen iflg. Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort og zinktryk ( bilag 19 ) ) jf. tinglysningslovens § 20.
 Samt landinsp. Mogens Rump´s påvisning af systemfejlen af  hhv. 11.02.1997 til tinglysningsdommeren og af 18.04.2004 til justitsministeren ( bilag 20 og 21. )

   Sættedommeren har ved sin beslutning af 28.09.d.å. - u n d e r t r y k t  min begæring af 29.08.d.å. om henvisning af sagen til V.L.  og,  a f v i s t min begæring om rettens vejledning og min begæring om at få beskikket en advokat  e f t e r,  at jeg selv har betalt til 13 ( tretten ) ”hjælpeløse” advokater, der  i k k e  turde gå til tinglysningsdommeren og kræve en revision af tingbogen for matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. 

   Min seneste henvendelse til Advokatrådets formand Søren Jenstrup herom blev oversendt til Advokatsamfundet, hvorfra det blev besvaret med et intetsigende brev af 30.09.d.å. uanset det oplyste formål at virke til gavn for det danske retssamfund.

 ( Bilag 22. )

   Sættedommeren har, -  ved ikke at reagere  på mine påstande allerede i min replik af 18.07.2009  ( bilag 23 )  til adv. Martin Beck,  i sin embedsførelse undertrykt  sin viden om, at  nærværende sag er - endnu en følge af,- at Henning Sørensen og hans advokater har afgivet urigtige oplysninger til retten og forledt retten til, ved Struer rets dom af 19.juli 1979
( bilag nr. 24 )  og de senere domme og kendelser, som  de sagsøgte har påberåbt sig - mere end 10 år efter - den endelige jordfordelingskendelse af  04.10.1967 blev afsagt, -  at genoptage og ændre denne endelige og inappellable kendelses forudsætninger og bestemmelser, -  som disse er beskrevet og vist i  Holstebro rets brev med bilag af 19.12. 2008. ( sagens  bilag 3-5 ) 

   Adv. Martin Beck har, iflg. sit eget brev af 01.09.1987  ( bilag 25 )  personligt og  på Struer byråds vegne, undersøgt tingbogen m.v.-  for at fastslå lovligheden af  hans egen begæring om ” vej-syn” på matr. nr. 3-a Makholm.   Adv. Martin Beck har, - e f t e r
h a n s   e g n e  undersøgelser  u n d e r t r y k t ,  at det af tingbogen fremgår, at jordfordelingskendelsens vejudlægning ikke er tinglyst, da den allerede ved tinglysningen af den endelige kendelse den 17.05.1972 - var sikret, - ved udlægning i Matriklen. 
  Sættedommeren har, - med sin passivitet og i ond tro – givet  adv. Martin Beck en eensidig særbehandling i forsøg på, - at undertrykke sagens realitet.
   For, - om muligt - at råbe sættedommeren op, - forinden han i sin embedsførelse begår endnu større overtrædelser af sin pligt til, at være neutral,- har jeg den 21 ds. overgivet retten i Holstebro  vedlagte begæring om forlods rettens kendelse for, at adv. Martin Beck har overtrådt retsplejelovens og Advokatsamfundets regler for god advokatskik. ( bilag nr. 26 )

  Det bør være u-tænkeligt, at retten kan overlade det til en enkelt byretsdommer ( Ole Kaels ) at dømme i nærv. sag,  der jo ER  en følge af: - At Kammeradv. under sag: V.L. 2339 / 1978: - Undertegnede mod dommer K.Lind, - på sagsøgtes vegne,- afgav u-rigtige oplysninger  til retten,  u n d e r t r y k t e  at  dommer K.Lind    rettens vegne  den 17.05.1972, - h a v d e  m o d t a g e t  Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordford.-kort og zinktryk af  29.12.1971 til Jordford.- sekretariatet og tinglyste denne noteringsskrivelse som bilag til den endelige jordfor-delingskendelse af 04.10.1967 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr.

   Dommer K.Lind beklædte, - på samme tid,-  dommersædet i sag: BS 116 / 1978, hvorfra HAN,-  i et u-skønt samarbejde -  med sagsøgeren gdr. Henning Sørensen og dennes adv. Søren S. Knudsen, - med dom af 19.07.1979, -  u n d e r t r y k t e  den tinglyste endelige jordford.-kendelses forudsætninger og bestemmelser.
   Det findes åbenlyst, at sættedommerens henvisning i skrivelse af  28.09. 2009
( Bilag nr.27). til at være ”neutral,” udgør en skinbegrundelse.  Ved at sammen-holde brevet med retsbøgerne af 10. aug. 2009 og  9. okt. 2009,  samt adv. Martin Beck´s skrivelse af  16. okt. 09 til retten i Holstebro, må det objektivt konstateres, at sættedommeren ikke ved hvem han selv er.  Således er f.eks. beslutningerne om hovedforhandling / delhovedforhandling / deldomsforhandling - indbyrdes modstridende og løfte om indkaldelse til retsmøde alene gælder overfor de sagsøgte; - først ved afsløringen af jf. ovenfor, aktiveres stævningsmanden overfor undertegnede.

   Neutralitetsargumentet gælder således alene ” den ene vej”  mens modparterne åbenlyst oppebærer positiv særbehandling.   Ovenstående bekræftes yderligere af brevet af 14.10.09 fra retten i Holstebro, hvorefter retten tilsyneladende p.t. er af den overbevisning, at retsmødet den 30. nov. d.å. ER  en hovedforhandling.
   Hvorefter jeg modtager et alm. brev fra retten i Holstebro af  20.10. 09 - om, at NU skal det være en delhovedforhandling der skal foregå den 30.nov.- d.å.
   I øvrigt skal jeg forespørge, om modparternes frist til afgivelse af påstandsdokument  den 23. nov. d.å. – tillige omfatter sagsøgeren ?-

Sættedommeren udviser, - i det hele taget en sådan systematisk forsætlig uretfær- dighed, at han bør afsættes ved dom, afsagt af  Den Særlige Klageret.    

  Herefter begærer jeg forlods rettens kendelse for:  At nærværende kære gives opsættende virkning.

  Når jeg har modtaget rettens og modparternes evt. indsigelser imod ovenstående, forbeholder jeg mig ret til at fremkomme med yderligere, til sagens fulde opklaring,

Bilag:  De i foran nævnte, og i parentes angivne nr.´re. fra  14 – 27.  I alt 33 sider.

  Kopi af kæreskriftet  tilsendes samtidigt adv. Martin Beck.  Kammeradvokaten og formand for Advokatrådet: Søren Jenstrup  pr. telefax.

Kæreafgiften betales med kr. 400,00 kontant.

 

Struer den 22.okt.-2009.               Ilse Makholm.       

                   

 

                                               Tlf. m.fax:  97 86 10 15.

                                             < ilsemakholm@mail.dk >