Ilse Makholm.                                                  
P.t. Lillemarken 9. Resen.                                                            
      7600 Struer.                                                        Den 22. januar 2010.

 

Til Advokatnævnet.
Kronprinsessegade 28.
København  K.

Vedr. Deres j.nr.: 2010-02-0013 /- min klage over Kammeradvokaten.

 Indledningsvist: ” Der er ingen steder, der lyves så meget, - som i retten,”- sagde vores rare landbetjent Børge Dalum til mig, - til min store forfærdelse, - for ca. 30 år siden, - da jeg (- endnu ) ikke var klogere, end at tro: RETTEN var stedet, hvor netop sandheden skulle frem ? - Dernæst vil jeg anholde Kammeradvokatens udtalelser om, at det var en ”frivillig”- l o v l i g t  afholdt offentlig auktion, og at det skal være MIN retsopfattelse der er forkert, som et reelt udtryk for, at Kammeradvokaten altså fortsat agter - at tillade sig, - at henholde sig til sin mageligt bevidste uvidenhed, til trods for,  at jeg, så sent som  den 23 nov.-2009. - netop ved mit processkrift til Retten i Holste-bro i sagen: BS 90-269 /2009, - har redegjort for både tinglysningsdommerens og Kammeradv.´s tidligere så skæbnesvangre pligtforsømmelser /-undertrykkelser af tinglyste dokumenter overfor både Landsret og Højesteret - i denne her mere og mere omfattende korruptionsskandale, - kaldet:  ”Makholm-sagen.” 
Jvf. Mit processkrift af 23.11.2009, der vedlægges - på 5 sider.

  Det burde simpelthen være – for billigt ! - for en Kammeradv.- på den måde, som det foregik i Holstebro ret den 30.11.2009, - hvor Paul Føns Hansen rejste sig op og sagde følgende henvendt til fuldmægtig Casper Sølbeck: ” Vil Kammeradv. bestride, at skifteretten og Kammeradvokaten hele tiden har været bekendt med, at der er fejl i tingbogen ? ”  -  Den pæne unge fuldmægtig kiggede – tavst og hjælpeløst – først på P.F.Hansen, dernæst bedende vendt til adv. Martin Beck, der omgående ” rykkede til undsætning” – med et sigende blik op til dommeren, - og så kom ordene højt fra  adv. Martin Beck: ” DET  behøver De ikke at svare på, for P.F. Hansen er ikke advokat.”
Og såh var dommeren da også helt parat til, at bryde retsplejelovens § 260 stk.3, - så
”retten bestemte” sig for, - at fratage P.F.Hansen retten til, at udtale sig på mine veg-
ne, - som jeg havde givet ham en skriftlig bemyndigelse til, - der allerførst, ved rets-mødets begyndelse, var blevet afleveret til sættedommeren: Ole Kaels.

    Under henvisning til dette, under retsmødet den 30.11.2009 passerede, opfordres
Kammeradv. herved til, - overfor Advokatnævnet, - at tilkendegive om Kammeradv.
vil bestride, at skifteretten og Kammeradvokaten  HELE  TIDEN  har været bekendt
med, at der ER og var fejl i den, af retten i Struer, førte tingbog ?
Jvf. mit brev af 24.februar 2004 - til skifteretsmedhjælper adv. A.G.Kampmann,
der medfølger hoslagt - på én side.

      Kammeradvokaten SES IKKE, - hverken overfor Retten i Holstebro,- eller overfor
Advokatnævnet, at være fremkommet med noget, der ændrer ved, - at Kammeradv.-
som anført i mit processkrift af 23.11.2009 til Retten I Holstebro, – overfor Vestre Landsret under sag: V.L. 2339 / 1978 og : Højesteret under sag:  328 / 1979, - på de
sagsøgte tinglysningsdommeres vegne, - afgav urigtige oplysninger til retten, - ved at  undertrykke det tinglyste jordfordelingskort.  

  Kammeradvokaten  SES  HELLER  IKKE  overfor Advokatnævnet, at være frem-kommet med NOGET, der ændrer ved, - at Kammeradv. på skifterettens vegne, over-for Retten i Holstebro undertrykte, at skifteretsmedhjælper adv. A.G.Kampmann, - på skifterettens vegne, under auktionssagen den 02.03.2004 og under ankesagen V.L. B 0606 /2004. i ond tro undertrykte det, - under sag: BS 90-269 / 2009, fremlagte jord-fordelingskort. - Og, at Kammeradvokaten samtidigt undertrykte, at  s a m t l i g e  af KOLLEGAEN  adv. Martin Beck, overfor retten, påberåbte kendelser og dom-me  ER  afsagte i strid med dette tinglyste jordfordelingskorts udvisende og rets-kraft.
               Kammeradvokaten har i sit brev af 11.ds. udtalt.: ” At Ilse Makholm ikke fik medhold, er ikke udtryk for, at dommeren var inhabil, eller advokaterne undertrykte faktum.  Det var derimod udtryk for, at Ilse Makholms retsopfattelse vedrørende rets- kraft er forkert,”  Denne udtalelse er en klar bekræftelse af, at Kammeradvokaten NU åbenbart har anlagt sig en hel modsat retsopfattelse, end tidligere -vedr. retspraksis og retskraft, idet både dommeren og advokaterne, under retsmødet den 30.11.2009 netop undertrykte det faktum, - At den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967,- ER og forbliver at være: EN  ENDELIG  KENDELSE ! - Der IKKE  SENERE  kan gø-res til genstand for nogen  LOVLIG  ny behandling, - eller ændring - ved  NOGEN DOMSTOL.
                        Anser Advokatnævnet det for værende foreneligt med retsplejelovens regler om god advokatskik ? - Når Kammeradvokaten ved sit brev af 11.ds.  b å d e overfor Retten i Holstebro og Advokatnævnet - har undertrykt, - at hans klient skif-teretten, - i ond tro - har handlet i strid med det tinglyste jordfordelingskort, som ret-ten i Struer har været i besiddelse af, - lige siden tinglysningen den 17.05.-1972? -                                  
Og, anser Advokatnævnet det for værende god advokatskik ? - Når Kammeradv. i
sin adfærd, først og fremmest udstiller sin 100 % hjælpsomhed og ”kollegialitet” overfor DEM, - der har forpestet min /-vores tilværelse  med unødige retstrætter og arrestationer - igennem mere end treogtredive år ?  

Struer den 22. januar 2010.     
+ Bilag i alt otte sider  x  2.                       Ilse Makholm.  


Se bilag af 24. februar 2004  her