Ilse Makholm.
P.t.
Lillemarken 9. Resen.
       7600   S t r u e r .                                        Den  21. juni. - 2009.
 

Til Vestre Landsret.
Gråbrødre Kirkestræde 3.
8800 Viborg                                        Pr. telefax nr.: 86 62 63 65 / - 11 sider i alt.

   

Vedr.  Kæremål:  Ilse Makholm mod tinglysningsdommeren i Holstebro.

   Med henvisning til medsendte kopi af Holstebro rets brev af 15.ds. - ( uden j. nr.)

til Vestre Landsret ( modtaget her den 17. d.s. ) fremlægger jeg herved kopi af min d.d. u-besvarede fax af  15.ds. til retspræsident hr. H.Brunsgaard Pedersen. Holstebro. Samtidigt medsender jeg kopi af de bilag til mit brev af  11.f.m. til retspræsidenten, -som retten i Holstebro  i k k e  fremsendte til V.L.  -  iflg. det fra retten den 19. ds. modtagne.  

   Holstebro ret har, i brev af 15.ds. til V.L. udtalt: - ” Det bemærkes at min bemærkning om, at anmodningen vedrører spørgsmål, som tidligere er behandlet og afgjort ved retten i Struer ikke refererer til nogen bestemt enkeltafgørelse, men til en række retssager af forskellig karakter og anmodninger til tinglysningen i Struer, som verse-rede over en længere årrække. ”    Citat slut.

    For - om muligt, at rette lidt op på Holstebro rets manglende kendskab til nærv. sag  gøres Vestre Landsret herved opm. på følgende:  - Med ovenstående har Holstebro ret e r k e n d t , -  at have truffet beslutning – u d e n  at retten har gjort sig bekendt med : At samtlige påberåbte retssager er ført på grundlag af, at ptg. lyst 23.okt.-1889 a l d r i g   har været lovligt indført i tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr.

   For at undertrykke mine/-vores - i ptg. lyst 23. okt. 1889 tinglyste og dagligt benytte-de rettigheder til at sætte led over vejen, - der ses beskrevet i førnævnte  påtegning, -som jeg medbragte i fogedretten, men som fogeden ikke havde tid til at se, - lykkedes det adv.fa. Søren Smith Knudsen. Struer, den 10.11.1976, at få nedlagt et fogedfor-bud imod benyttelsen heraf - i gårdens daglige drift, - så det blev krimminelt - at få dyrene ud og ind af staldene. -- Med andre ord,- et fogedforbud, - der gjorde vores hverdag til et Helvede af politianmeldelser, straffesager og fængselsture - o.s.v.

At, - det siden V.L. dom af 04.09.1979 nr. B 2339/1978 ( undertegnede mod dommeren i Struer ) har været offentligt kendt, at dommeren i Struer, ved tinglysningen den 17.05.1972 af den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967, -
i k k e  tog stilling til, - i hvilket omfang, - der herefter ( i henhold til servitut lyst 09.05.1932 ) skal være vej over matr. nr. 3-a Makholm gdr. -- Dette forhold er heller ikke siden blevet rettet.

     Iflg. Holstebro rets brev af 19.12.2008, har dommer K. Lind, - under sag: V.L. B. 2339 /- 1978, - som sagsøgt på embedets vegne og samtidigt som tingbogsfører og  som dommer. under sagerne ved Struer ret nr.: B.S. 1116/1976 og nr.: B.S. 116/1978 afgivet u-rigtige oplysninger til retten, ved at  u n d e r t r y k k e - at dommeren, - ved tinglysningen den 17.05.1972 af den endelige jordfordelingskendelse, rettelig modtog og tinglyste det jordfordelingskort, som iflg. Holstebro rets udtalelser i brev af 19.12. 2008, – v i s e r  i hvilket omfang, - der skal være vej over matr. nr. 3-a Makholm gdr. e f t e r  tinglysningen af den endelige jordfordelingskendelse. – Dommeren har, - fra dommersædet, - under sagerne: BS.1116/1976 og B.S.116/1978 begunstiget de sagsø-gere der - ved deres fællesadvokat, dækkede over dommerens u-rigtige opl. til Vestre Landsret under sag V.L.B. 2339/-1978.  -- Disse forhold er
h e l l e r  i k k e  d. d. blevet rettet - endnu.

  Retspræsidenten og tinglysningsdommeren i Holstebro har, - med deres passivitet og bedøvende ligegyldighed indtil d.d. - u n d e r t r y k t, - at fundamentet for samtlige afsagte domme om vejret over matr. nr. 3-a Makholm gdr. til jordfordelingsområdet Resenkjær er følgende: - At dommer K. Lind afgav u-rigtige oplysninger til retten, under sag: V.L. nr. 2339/1978 ved,  som side 66, i den af Kammeradvokaten ud-arbejdede ekstrakt, - at fremlægge Matrikeldirektoratets skrivelse af 29.12.1971 til dommeren i Struer, med påstand om, - at  denne skrivelse skulle være tinglyst den 17.05.1972, som bilag til den endelige jordfordelingskendelse. ( kopi heraf fremlægges herved, med såvel Struer rets, som V.L.´s stempler, i anledningen af fremlæggelsen  under sag: V.L.B 2339/1978. )  Samt: - At advokatfirmaet Søren Smith Knudsen. Struer og adv. Martin Beck. Vejle,  har dækket over dette forhold /- u n d e r t r y k t at Matrikeldirektoratet, - med den tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jord-fordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssekretariatet, - h a r  taget stilling til betydningen af: - At servitut lyst 9.maj.1932, har tabt sin betydning pga. jordfordelingen, iflg. den endelige kendelses bilag 11. Og, at denne ophævelse af servitut-ten er vist  med rødt  på kendelsens hoved-og matrikelkort.  ( Kopi af denne tinglyste noteringsskrivelse fremlægges herved i ekstrakt. )  --  Disse forhold er til d.d. - heller ikke blevet rettet – endnu…

  Kan Landsretten tillade, at jeg siden 10.nov.-1976, - har været rets- og fredløs pga.
advokatfirmaet Søren Smith Knudsen.Struer /- adv. Martin Beck. Vejle, samt de tre
på hinanden følgende dommere i Struer: K.Lind, C.E. Andersen og Ruth Aue fra
tinglysningskontoret og dommersædet har afgivet u-rigtige oplysninger til retten. D.v.s. u n d e r t r y k t :  At påtegning lyst 23.okt.-1889 – a l d r i g  er blevet overført lovligt og korrekt fra Skodborg Vandfuld Herreders Skjøde- og Panteprotokol til tingbogen i Struer matr. nr. 3-a Makholm gdr.   : AT servitut lyst 9.maj.-1932 i tilknytning og i fortsættelse af ptg. lyst 23.okt.-1889 b l e v  o p h æ v e t  ved tinglysningen den 17.maj.-1972 på matr. nr. 3-a Makholm gdr. af Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.dec.-1971 til Jordfordelingssekretariatet som bilag til den endelige jordford.-kendelse af 4.okt.-1967…   Jvf.  Holstebro rets udtalelser i brevet af 19.dec.-2008 z<ss  med bilag…

   I det tilfælde, retspræsidenten eller tinglysningsdommeren vil bestride noget af det foran fremførte, - samt at jeg, på u-retsmæssig vis, - på grund af de foran beskrevne fejl i tingbogen – også er blevet  f r a t a g e t  mine tinglyste ejendomsrettigheder til matr. nr. 3-a Makholm gdr. - opfordres de herved - endnu engang til, - under denne sag, - at fremlægge de dokumenter, fra den tinglyste endelige jordfordelingskendelse, der kan lovliggøre tinglysningsdommernes administration af tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. og den tinglyste endelige jordfordelingskendelse af 4.okt. 1967..

  Under henvisning til foranstående, fastholder jeg min begæring af 28.04.d.å. om, at Holstebro ret, - i henhold til tinglysningsloven § 20, skal drage omsorg for,  at samt-lige på matr. nr. 3-a Makholm gdr. tinglyste kendelser og domme, - der er i strid med det, - i rettens brev af 19.12.2008 påberåbte tinglyste jordfordelingskort, - bliver slet-tet i tingbogen og annulleret, - da  a l l e  er afsagte og tinglyste på grundlag af u-rigti-ge / - falske oplysninger fra tinglysningsdommerne i Struer og advokatfirmaet Søren Smith Knudsen. Struer / - adv. Martin Beck. Vejle.

 

Resen den  21. juni. 2009.           Ilse Makholm.

  

Bilag: Kopi af rettens brev af 15.ds. til V.L.

           Kopi af min fax af 15. ds. til retspræsidenten.

           Kopi af manglede bilag til min  fax af 11.f.m. til Retspræsidenten.

           Kopi i ekstrakt af Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse af   

           29.12.1971.

           Samt kopi  i ekstrakt af Matrikeldirektoratets skrivelse af  29.12.1971 til 

           dommeren i Struer.