Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
   6990  Ulfborg.                                                Den 19. febr.- 2007.  

  Til  Retspræsident
hr. H. Brunsgaard Pedersen.
Skivevej 2. 7500  Holstebro.                 Pr. telefax nr.:  97 42 06 99 / - 2 sider i alt.

  Vedr.:  Deres brev af  7. ds. – uden  j. nr.                              
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    De har ved brev af 7.ds. - som svar på min klage af 5. ds. over skifteretten i Struer udtalt: ” Jeg skal efter denne bestemmelse tage stilling til, om dommere, herunder retsassesorer og dommerfuldmægtige, har gjort sig skyldig i forsømmelse eller skø-desløshed i embedsførelsen, eller om det iøvrigt har udvist utilbørlig eller usømmelig forhold i forbindelse med udførelsen af deres tjeneste. -  Jeg har i dag anmodet skif-teretten om en udtalelse. Når denne udtalelse foreligger, vil jeg vende tilbage med en besvarelse af deres klage. ” -  Citat slut.

   Dags dato ses der endnu ikke, at være modtaget noget svar, på min klage af 5.ds. over skifteretten i Struer.    Min klage vedrører de forhold, at skifteretten, iflg. sit udkast til endelig boopgørelse,- vedr. skifterettens u-lovlige opløsning af I/S Sdr. Makholm,- - berammet til den 20. ds. kl. 10, - som beskrevet i min klage, - har undertrykt alle oplysninger om, - at skifteretsmedhjælperen og de, af dommeren, nedsatte ekstraordinære voldgiftsretter, også har undertrykt samtlige påviste fejl i tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm.   Samt undertrykt, at dommer R.Aue, - som sagsøgt - på embedets vegne, - overfor V.L. under sag: V.L. 2339/1978, - har fremlagt Matrikel-direktoratets brev af 29. dec. 1971 til dommeren i Struer,- med påstand om, - at dette skulle være den skrivelse, dommeren modtog og tinglyste, som bilag til den endelige jordford.-kendelse den 17. maj 1972.   Med denne påstand overfor V.L.- har dommer R.Aue - efter det senere fremkomne,- afgivet u-rigtige oplysninger til V.L. - D.v.s. undertrykt den noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec.-1971 til Jordfordelingsekretariatet, - som dommeren rettelig modtog og tinglyste på matr. nr. 3-a m. fl. Makholm den 17. maj 1972, - som bilag til den endelige jord-fordelingskendelse af 4. okt. 1967.  -  Dommer R.Aue har således - SELV - afskåret V.L. fra, - ved domsafsigelsen den 4. sept. 1979, - at tage stilling til  den  reelt  ting-lyste  noteringsskivelses og det tilhørende  jordfordelingskorts udvisende og rets-kraft..   

                Da skifteretten har pålagt mig, - at møde med advokat, - og det  i k k e  har været muligt for mig, - at finde en sådan, - der frivilligt vil påtage sig, - at varetage mine interesser, - anmoder jeg herved Retspræsidenten om, - forinden mødet i skif-teretten, -  den 20. ds. at oplyse, - om det er god retspraksis ? - når skifteretsmedhj.  og de, af retten nedsatte ekstraordinære voldgiftsretter,- har undertrykt fejlene i tingbogen, samt dommer R.Aue´s afgivelser af u-rigtige oplysninger til V.L. ? -

   Og,- om det er god retspraksis, - når skifteretten i Struer - iflg. sit udkast til en endelig boopgørelse, ( t r e  år  e f t e r, - at jeg blev deporteret fra mit uskiftede bo, og min yngste søn og arving - ligeledes bestjålet,- med politieskorte, - for såvel sin arvepart, - sine tilgodehavender,- som sine ejendomsrettigheder til sin egen ma-skinpark. ) - NU- agter - at betale både skifteretsmedhjælperen og voldgiftsretten bestikkelse, for deres velvillige medvirken til undertrykkelse af dommer  R. Aue´s embedsforsømmelser og lovbrud ?-  Samt dækning af det forhold, - at den eneste køber, - ved skifterettens inkompetente og  såkaldt  ”frivillige tvangsauktion”- fik vores gældfrie slægtsgård for under det halve af vurderings-prisen, antageligt som ”belønning” for, - med  a l l e  sine falske erklæringer overfor såvel politiet, Struer kommune, -  som retten , -  l i g e l e d e s  at medvirke til det  f æ l l e s  advokat-firma´s totalt - u-nødige -  masseproducerede retstvister igennem 30 år, - kun med dette ene formål,  at fortrænge  mine /- vores  retsmæssige og tinglyste ejendomsret-tigheder, - for derved at opnå fortjenstfuld beskæftigelse med, at    dækket over dommerembedets forsømmeligheder, - lige siden den 10. nov.-1976. 

                                            ( U-menneskeligt ! )

   Herefter  begærer jeg det, til den 20.ds. berammede møde i skifteretten, - udsat - indtil retspr. H.Brunsgaard Pedersen har afsluttet behandlingen af min klage af 5.ds.-d.å. - Og indtil der er blevet beskikket - en hæderlig advokat, - til at varetage mine interesser…

Kopi af nærværende, - faxes samtidigt til  skifteretten i Struer - m. fl.

Må jeg snarest høre fra Dem ?

                                                                             V.h.    Ilse Makholm.