Ilse Makholm.      
 P.t.
Lillemarken 9. Resen.
     7600  S t r u e r.                                     Den 18. september - 2009.

Til Retten i Holstebro.
Att. Hr. dommer Ole Kaels.                     Overbringes den 18. september 2009.                   


                                               
PROCESSKRIFT

Sag nr.: BS 90 – 269 / 2009.:           Ilse Makholm  mod Henning Sørensen og
                                                                           Retten i Holstebro. Skifteretten.

  Under henvisning til min begæring af 29. august 2009 ( afleveret i retten den 31. august 2009 ) og mit procesindlæg af  3. september 2009, samt Kammeradvokatens procesindlæg af 1. september og 14. september 2009 og advokat Martin Becks pro-cesindlæg af 2. september og 4. september 2009, - må jeg konstatere, at der ikke er fremkommet saglige indvendinger mod
  1)  De ”principielle”  begrundelser for min ovennævnte henvisningsbegæring.    
  2)
Byretsdommerens embedspligt til at behandle begæringen.

  3) 
At byretsdommeren overholder sin vejledningspligt i medfør af retsplejelovens
       § 339, stk. 4.

  Det bemærkes, at jeg rettidigt har taget forbehold om – overfor den kompetente domstol, - at kommentere byrettens retsbog af 10. august 2009. 

  At Kammeradvokaten i sine efterfølgende indlæg af 1.september og 14.september 2009 fastholder, at formalitetsspørgsmålet / afvisningspåstanden ( og spørgsmålet om skriftlig behandling ) skal behandles ” FORLODS ” i relation til min ovennævnte henvisnings-begæring findes ynkværdigt, når henses til systemets / Kammeradvokatens processuelle brøler angående forlods behandling / afvisning af sagen i sin helhed, byrets-dommerens pligt til behandling af henvisningssagen, ifølge de to Vestre Landsrets afgørelser, der er anført i begæringen, - saboteres / afskæres..

  I skrivelsen af 14. september 2009 lades systembrøleren u-omtalt af Kammeradvokaten og fejlen – der udgør en del af et mønster – søges ” begravet ” på tilsvarende måde, som min sag blev ” født ” for 33 år siden, - ved tinglysningsdommerens fejl.

  Sagen søges således aldeles afsporet af Kammeradvokaten m. fl., hvorved modparterne lægger pres på dommeren, der skal være / fremstå som u-afhængig og u-partisk og - som i sit kald alene - har at rette sig efter loven..

   I øvrigt findes det alarmerende, at Kammeradvokaten m. fl. kan være enige om, at fravige Grundlovens krav - jvf. ” I retsplejen  gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang. ”  ( Grundlovens § 65, stk 1 ).

Herefter findes modparternes påberåbelse af retsplejelovens § 366 irrelevant.

  Indholdet af min begæring af 29. august 2009 og mit indlæg af  3. september 2009 fastholdes følgeligt i sin helhed..


Ingen bilag.

Cc.    Kammeradvokaten pr telefax nr.: 33 15 61 15.
           Adv. Martin Beck pr telefax nr.: 75 72 61 00.

  Formanden for advokatrådet adv. Søren Jenstrup pr telefax nr.: 33 34 00 01, - som et nødråb.

Struer den 18. sept.-2009.           

                                                                  Ilse Makholm.

Tlf.m.fax: 97 86 10 15.

E.- adrs.: ilsemakholm@mail.dk