Ilse Makholm.
P.t.
Dalgårdsvej 13 Resen.
     7600  S t r u e r .                                               Den 18. marts. – 2008.   

 
Til Folketingets Ombudsmand.
Gammeltorv22.
1457 København K.                                           Pr. telefax nr.: 33 13 07 17 /- 1 side.                                                             

Klage over manglende aktindsigt ved Justitsministeren.
    Herved påklages det, at justitsministeriet (jmt.) - e n d n u   i k k e  har besvaret min begæring af 1.ds. vedr. aktindsigt.

   Denne begæring om aktindsigt er en følge af, at hverken Rigsadv. eller Justitsministeren indtil d.d. ses at have foretaget sig noget, - i anledning af, - at jmt. ved brev af 16. okt. 2007 har oplyst, at statsadv. Uno Valbak  og vicestatsadv. P. Brøndt Jørgen-sen, ved deres indberetninger til jmt. e f t e r  vort møde på Sdr. Makholm den 22.03. 1988, - overfor jmt. har  u n d e r t r y k t  de dokumenter og oplysninger fra den tinglyste endelige jordfordelingskendelse af 4. okt.1967, - som de to statsadv. fik  forelagt under dette møde..
      D´herrer: Uno Valbak og P. Brøndt Jørgensen har endvidere undertrykt, - at der  i k k e  er overensstemmelse imellem:  Pkt.1.) - At den i servitut lyst 9. maj.1932 nævnte vej og bro over matr. nr. 3-a Makholm  skal  være  u-berørt  af  den  endelige jordfordelingskendelses vej-nedlægninger. – Iflg. Jordfordelingssekretariatets udtalel-ser i brev af 5. nov. 1976 til Ombudsmanden. Jvf. V.L.´s domme af 4. sept. 1979 og 3. jan. 1980, - samt HR.- dom af 22.okt. 1980..

 Pkt. 2.) -  At den, i servitut lyst 9. maj 1932 nævnte vej og bro, - skal være omfattet af den  ændring, der er vist med rødt, - på jordfordelingskendelsens hovedkort, - iflg. statsadvokatens påstande overfor V.L. under de offentlige straffesager: V.L.S 2273/-1981 og V.L.S 863/1982.   Og,  at gdr. Henning Sørensen, ved denne, - med rødt - på kortene viste ændring,  skal være  t i l l a g t  vej- og færdselsret over 3-a Makholm.   

 Kan Ombudsmanden fortsat tillade, - at jmt. undertrykker tinglyste dokumenter ? Og, kan Ombudsmanden tillade, at jeg / vi er blevet retsforfulgt pga. af Jordford.sekr. har afgivet u-rigtige opl. til Ombudsmanden i brev af  5. nov.-1976 ? –

Må jeg snarest høre fra Dem ?                 V. h.      Ilse Makholm