Ilse Makholm.
P.t.
Dalgårdsvej 13 Resen.
      7600  S t r u e r.                                     Den  17. maj.- 2008.

   

Til Politidirektør hr. Jens Kaasgaard
     Politigården Nørreport.
      7500  H o l s t e b r o.                             Pr. telefax: 96 10 14 87 / - 1 side.
 

  Deres chefanklager hr. Kåre Skjæveland har endnu ikke besvaret min begæring af 25. f.m. om aktindsigt.

                      Baggrunden for min begæring om aktindsigt er, at Rigsadvokaten i brev af 26 febr. d.å. har udtalt: ” Ad punkt a: Undertrykkelse af matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort / skrivelse af 29. december 1971 til jordfordelingssekretariatet:   De har tidligere ved  brev af 6. juni 1990 til Vestre Landsret anmodet om at få oplyst, om ovennævnte skrivelse har været fremlagt under behandlingen af  V.L.S. 2273/1981.
  Justitssekretæren ved Vestre Landsret har ved brev af 11. juli 1990 meddelt Dem følgende: ” I den anledning skal jeg meddele at der i de ekstrakter af dokumenterne, der til brug for sagens behand-ling blev udarbejdet af statsadvokaten, bl.a. forefindes et dokument fra jordfordelingssekretariatet, der er tinglyst ved retten i Struer den 17. maj 1972.”
  På baggrund heraf samt ligesom jeg tidligere ved min afgørelse af 13. november 2003 har meddelt Dem, må det lægges til grund, at ovennævnte skrivelse har været fremlagt under straffesagens be-handling, hvorfor skrivelsen ikke kan anses at have været undertrykt af nogen part i sagen .”

 Citat slut.

   Det fremgår af statsadvokatens brev af 15.02.1984, at han ikke har fremskaffet eller fremlagt dette tinglyste dokument for V.L. under straffesagen: V.L. S. 2273 / 1981.

   Det fremgår endvidere af den aktindsigt, politiet i Holstebro har givet mig ved brev af 11.01.2008, at justitssekretærens udtalelser i brevet at 11.07.1990 om et uidentificeret tinglyst dokument er afgi-vet på grundlag af justitssekretærens korrespondance med statsadvokaten i Viborg og politimesteren i Holstebro.    Samt, at sagsakterne er sendt til opbevaring hos politimesteren i Holstebro.

   Kan De, hr. politidirektør Jens Kaasgaard acceptere, at Deres chefanklager endnu ikke har givet mig den, i mit brev af 25. f.m.- begærede aktindsigt /- kopi af det tinglyste dokument, der ligger til grund for justitssekretærens udtalelser i brev af 11.07.1990. -  Dette tinglyste dokument, - der om muligt,  kan lovliggøre Rigsadvokatens udtalelser og beslutninger i brev af 26.02.-2008. - Samt Deres egen embedsførelse som politimester i Holstebro -? –

Må jeg snarest høre fra Dem -?-

 

Med venlig hilsen.                                               Ilse Makholm.