Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
       7600   S t r u e r.                                             Den 16. december 2010.  


Til Den Særlige Klageret.

Prins Jørgens Gård 13.
1218 København K.                                       Pr. telefax nr.: 33 63 27 85 / og                                 
                                            som alm. postbesørget brev,

 

Vedr.:  Deres j. nr. D-098-09.

   Den Særlige Klageret har, ved brev af  6. ds. forespurgt,  om jeg fastholder min klage over retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen Holstebro.

   Som det er Den Særlige Klageret bekendt, har Klageretten - ved brev af 5. nov. d.å.
a f v i s t  min klage ned henvisning til Klagerettens dom af 23.07.2009.

 Ved brev af 6. nov. d.å. - anmodede jeg Klageretten om, - høfligst at oplyse: HVORDAN  Klageretten,  ved dom af 23.07.2009,  kan have taget stilling til,  hvad der først foregik ved Retten i Holstebro under domsforhandlingerne den 30. nov. 2009, i sag : BS 90-269/2009 og senere ? -

 På grund af det manglende svar på mit brev af 6. nov. d.å. til Klageretten,  har jeg så den 4.ds. - i henhold til retsplejelovens § 48 - klaget til Præsidenten for Vestre Landsret over Retspræsident Hardy Brunsgaard Pedersen Holstebro, for at få  k l a r l a g t  OM der overhovedet findes NOGEN myndighed, der fører tilsyn  med dommeres embedsførelse ? – Og, som drager omsorg for, at dommeres embedsforsømmelser, lovbrud og magtmisbrug  - bliver rettet ?-

   Denne klage til Landsretspræsidenten har Klageretten modtaget kopi af, som bilag til min ansøgning af 13. ds. om genoptagelse af Holstebro rets dom af 18.12.2009 i sag: BS 90-269/2009, - der er afsagt - på grundlag af - at de sagsøgte gdr. Henning Sørensen og Skifteretten i Holstebro – i  fællesskab - afgav falske oplysninger til Retten i Holstebro, ved påstanden om, at domstolene ved  t i d l i g e r e  kendelser og domme, skal have taget stilling til det tinglyste jordfordelingskort, -- som Retten i Holstebro  f ø r s t  identificerede og udleverede kopi af ved brevet af 19.12. 2008.

   Landsretspræsidenten har til dags dato - endnu ikke draget omsorg for, at rets-præsident Hardy Brunsgaard Pedersen /- Retten i Holstebro  u d l e v e r e r
D E T bevismateriale angående de sagsøgtes påstande overfor retten under sag BS 90-269/2009 som jeg den 25. nov. d.å. betalte Retten i Holstebro kr. 175,00 for at få, til brug for den, af gdr. Henning Sørensen NU anlagte fogedretssag imod mig.

   Landsretspræsidenten har heller ikke – endnu - taget stilling til det forhold, at rets-præsident Hardy Brunsgaard Pedersen, i sin embedsførelse - har undertrykt, - at den sagsøgte skifteret i Holstebro, med sine påstande overfor retten, - har undertrykt, - at jeg, siden den 10. nov. 1976, er blevet retsforfulgt, dømt straffet og jaget fra hus og hjem på grund af, at domstolene ved tidligere kendelser og domme - har genoptaget og ændret forhold, der allerede var taget endelig stilling til, ved den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967, - noteret i Matriklen den 29.12.1971 og tinglyst den 17.05.1972 på matr. nr. 3-a m. fl. Makholm gdr.

 Jvf. brev med bilag af 19.12. 2008  fra Retten i Holstebro.  

 Til dags dato og NU igennem 34 år, - har jeg oplevet 15 justitsministre uden justits og betalt til 14 hjælpeløse advokater, uden at nogen af dem har formået, at få  dommerstanden til at rette de, af tinglysningsdommerne SELV påviste og påberåbte fejl i tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. - Samt dommerkollegaernes embedsforsømmelser, lovbrud og magtmisbrug.

 FOR, at få fastslået – om Danmark ER en retsstat ?  forbeholder jeg mig ret til, at vende tilbage til Klagerettens brev af 6. ds.  NÅR jeg har modtaget Landsretspræsidentens svar på min klage af 4. ds.

 

Resen den 16. december 2010.

 

Med venlig hilsen                            Ilse Makholm.