Ilse Makholm.
P.t.  Dalgårdsvej 13. Resen.                           Den 15. marts.-2008.   
7600  S t r u e r .

Til Statsadvokat
hr. P. Brøndt Jørgensen.
Sct. Mogensgade 8.
8800  V i b o r g .                                      Pr. telefax: 86 60 07 30 /- 4 sider i alt.

Vedr. Deres j. nr. SA5-2007-321-0311.

   I fortsættelse af min begæring af 14.ds. om aktindsigt, skal jeg herved  g e n t a g e mine begæringer om aktindsigt, - hos DEM - ved brev af 3. dec. 2006, - og som DE  a l l e r e d e -  ved Deres brev af 6. dec. 2006, - a f v i s t e  at give mig…

   Justitsministeriet har, i sit brev af 16. okt. 2007, som svar på mine breve af 8. dec. 2006 og 13. sept. 2007 oplyst, - at Deres indberetninger til ministeriet, - vedr. vores møde på Sdr. Makholm den 22. marts 1988, - i k k e  indeholder nogen af de doku-menter og oplysninger, - vedr. den endelige jordfordelingskendelse af 4. okt. 1967 som DE, - sammen med statsadvokat Uno Valbak fik forelagt under dette møde.

   Deres sagsbehandler Anne-Mette Wiese har, ved sine beslutninger i brev af 13.ds.  således undertrykt / dækket over, - at samtlige tidligere beslutninger der henvises til, er truffet på grundlag af, at DE,- efter vort møde den 22. marts 1988, har under-trykt de oplysninger og dokumenter, - som DE fik forelagt under dette mødeSamtidigt har DE undertrykt /- dækket over, at statsadv. Uno Valbak - under de offentlige straffesager: V.L.S 2273/1981 og V.L.S 863/1982,  b r ø d  V.L.´s kendel-se af 11. dec. 1981, afgav u-rigtige oplysninger til V.L. - Samt undertrykte at samt-lige anklager imod os, er rejst på grundlag af, at gdr. H. Sørensen. Makholmvej 49, Resen har afgivet u-rigtige /- falske oplysninger til Struer kommune, politiet og retten.    -  Jvf. justitsministeriets udtalelser i brev af 16.okt. 2007.

   Under henvisning til foranstående fastholder jeg mine begæringer af  3. dec.- 2006 og 14.ds. om aktindsigt.

Bilag: Kopi af mine breve af 8.dec.2006 og 13. sept. 2007 til justitsministeriet. Samt jmt´s brev af 16. okt. 2007.  

 

Må jeg snarest høre fra DEM ?              Vh.            Ilse Makholm.