Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9  Resen.
      7600 Struer.                                          Den 14. marts - 2010.


Til Vestre Landsret.
Kassererkontoret.                                       Pr telefax nr.: 86 62 63 65 / - 7 sider -
8800 Viborg.                                             og som alm.postbesørget brev.

Vedr. : V.L. B 2726-09  undertegnede  mod  Henning Sørensen  m. fl. 

 Med henvisning til Landsrettens brev af  2. ds. fremlægger jeg herved, - uden bilag, mine seneste d.d. ubesvarede breve af  1.- 3. og 11. ds.  til Præsidenten for Vestre Landsret. Samt kopi af mine breve af 21.02.-2004 og 24.02.-2004 til skifteretsmedhj. A.G. Kampmann. Struer.

 Landsretspræsidenten har, med sin passivitet /- manglende besvarelse af mine breve gjort det nødvendigt for mig under nærværende sag, at overlade det til Landsretten, at tage principiel stilling til, om det er foreneligt med Grundlovens § 64, når den på embedets vegne sagsøgte dommer overlader det til Kammeradvokaten at møde i retten og der, - på den sagsøgte dommers /- det sagsøgte dommerembedes vegne, at afgive urigtige oplysninger til retten /- undertrykke tinglyste dokumenter, således at dommerkollegaen - fra dommersædet - kan frikende den sagsøgte dommer, uden at tage stilling til den sagsøgte dommers embedsforsømmelser og lovbrud.

 Iflg. de af Retten i Holstebro, ved brev af 19.12.2008 udleverede tingbogsoplysninger og tinglyste dokumenter, - HAR Kammeradvokaten, - på den sagsøgte skifterets vegne, undertrykt at de, af skifteretten, påberåbte kendelser og dommer er afsagte på grundlag af, - at medsagsøgte Henning Sørensen og hans advokat Martin Beck har afgivet urigtige /- falske oplysninger til retten /- undertrykt,- at der som vist - på det tinglyste jordfordelingskort  a l e n e  skal være vej over matr. nr. 3-a Makholm gdr. til matr. nr. 3-g samme sted – og, at al øvrig tinglyst og utinglyst vej-og færdselsret ad den, i servitut lyst 09.05.1932 nævnte, - med rødt - på den endelige og inappellable jordford.-kendelse´s hoved- og matrikelkort viste private vej og bro. Jvf. jord- fordelingskendelsens bilag 11, - blev ophævet - ved den endelige jordford.-kendelse af 04.10.1967, - som berigtiget og beskrevet i Matrikeldirektoratets skrivelse med tilhørende zinktryk og jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssek-retariatet,- tinglyst den 17.05.-1972 på matr. nr. 3-a m. fl. Makholm gdr. som bilag til den endelige jordfordelings-kendelse.

  Jeg fastholder, at denne sag vedrører alene servitutter og følger af fejl i tingbogen, som sagsøgte dommere har undertrykt ved hjælp fra medsagsøgte Henning Sørensen og hans advokater.

Iflg. Statsminister Poul Nyrup Ramussens udtalelser, skal det IKKE KOSTE NOGET - at få fejl i tingbogen rettet. Derfor har jeg allerede og for længst betalt den nødvendige retsafgift på kr. 750,00.

 Med hensyn til Deres ønske om at modtage ”en salgsopstilling” ser jeg, at De allerede har modtaget en sådan fra adv. Martin Beck,- der NU,- til en forandring, kalder sagen for en ”tvangsauktion.” + Ophævelsen af vores I/S.-selskab, - samt et offentlig skifte blandet sammen i én pærevælling, - med det ene formål, at berøve mig  mine tinglyste (Grundlovssikrede ) ejendomsrettigheder til vores gældfri slægtsgård,- samt en stor del af yngstens maskinpark, hans fædrene arv og 1.prioritet i ældstens del af I/S.et, for dermed at få undertrykt dommernes årelange overtrædelser af Grundlovens § 64 og tinglysningsloven.

   Det er en offentlig hemmelighed, - at der aldrig blev lavet en opgørelse parterne imellem, - hvorfor det heller ikke har været muligt - for mig,- lige siden  at udarbejde en selvangivelse til skattevæsenet.  Der var jo to voldgiftsretter på én gang. - Vores egen privat udvalgte, der havde fokus på tingbogsfejlene, som dommeren IKKE ville høre tale om, - således at yngsten, - iflg. I/S.- kontrakten,- kunne overtage ældstens part af I/S. Sdr Makholm, ( som HAN da allerede havde passet alene i ca.ti år.) – Og så dommer Aue´s egen udvalgte ekstraordinære voldgiftsret, der slet IKKE skulle forhandle /-el. bare samtale med OS, -  KUN handle efter dommer Aue´s ordrer ! - Så det gik, som jeg forudså det, i mit brev til skifteretsmedhjælperen adv. A.G.Kamp-mann af 24.02.2004, - der forresten gav udtryk for, - at det måtte være „ønsketænk-ning“ fra min side, - dersom jeg troede, at tingbogsfejl skulle kunne blive rettet -? –

Jf. Grundlovens § 64 og tinglysningsloven § 20. 

+ nævnte Bilag.

Kopi  pr.telefax uden bilag til  Kammeradvokaten og adv. Martin Beck.

 

Med venlig hilsen.

                                             Ilse Makholm.