Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
      7600  S t r u e r.                                                     Den  28. apr. –2009.

 Retten i Holstebro.
Skivevej 2.
7500  Holstebro.                                        Pr. telefax nr.:   99 68 54 01 /- 1 side.
TINGBOGS - FEJLENE !

 

  Vestre Lands ret har, ved kendelse af 24.ds.  a f v i s t  at tage stilling til min
begæring om kendelse for, at  Retspræsidenten skal drage omsorg for, - at ting-
bogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. bliver revideret og bragt i overensst. med
det tinglyste jordfordelingskort  retten udleverede ved brev af 19.dec.-2008.

  Derfor anmodes retten herved om, - i h.t. tinglysningslovens § 20, at  drage om-
sorg for, at samtlige på matr. nr. 3-a Makholm gdr. tinglyste kendelser og domme,
der er i strid med dette tinglyste jordfordelingskort, bliver slettet i tingbogen.               
V.h.       
Ilse  Makholm.

 

                  Tlf. m. fax:   97 86  10 15.

 

 

 

 

 

    

       Ilse Makholm.
P.t.
Lillemarken 9. Resen.

       7600 Struer.                                                               Den 11. maj 2009.

 

  Til Retspræsident.

Hr. Hardy Brunsgaard Pedersen.

Skivevej  2.

7500 Holstebro.                                       Pr. telefax nr. : 99 68 54 01 / 3 sider i alt.

 

   Holstebro ret ses endnu ikke at have reageret på min anmodning af 28. f.m. om revision af tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. Kopi heraf medsendes. Samt kopi af landinsp. M.Rump´s u-besvarede brev af 11.02.1997 til Tinglysningsdom- meren i Struer…

   Herved opfordres Retspræsidenten høfligst til, at foretage det fornødne, således at tingbogen for matr. nr. 3-a Makholm gdr. bliver revideret. Og, at samtlige på matr. nr. 3-a Makholm gdr. tinglyste kendelser og domme, - der er i strid med det tinglyste jordfordelingskort og afsagte på grundlag af,
- at de tre på hinanden følgende domme-re i Struer: K. Lind, - C.E. Andersen og  R. Aue, - i deres embedsførelse, - har afgivet u-rigtige oplysninger til retten / - undertrykt det tinglyste jordfordelingskort m.v. 
b l i v e r  g e n o p t a g e t, - annulleret og slettet i tingbogen…

 

Må jeg snarest høre fra Dem ? –

 

Med venlig hilsen.                                                Ilse Makholm.

                                                                      Tlf. m. fax:  97 86 10 15.