Ilse Makholms seneste brev
til Folketingets Ombudsmand om manglende aktindsigt
10. oktober 2007

    Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
    6990 Ulfborg.                                                       Den 10. okt.- 2007.
 

Til Folketingets Ombudsmand.
Gammeltorv 22. 
1457 København K.                                       Pr. telefax nr.: 33 13 07 17 /- 1 side.

 

Vedr.: Den  stadigt  manglende aktindsigt hos justitsministeriet og Rigsadvokaten.

   I fortsættelse af mit brev til Dem af 13 f.m. klager jeg herved over, at justitsministeriet (jmt.) - e n d n u  i k k e  har givet mig den aktindigt, som jeg begærede ved brev af  8. dec. 2006,  og som jmt. ved brev af 18.f.m. lovede mig, - inden tre uger. 

 Rigsadvokaten har heller ikke reageret på, at jeg ved brev 25.f.m. rykkede ham for den samme aktindsigt, som jeg også havde begæret dær, - ved brev af 8.dec.-2006.

    Jmt. har, - ved brev af 12. f.m. a f v i s t  at foretage sig noget, - i anledning af, - at Rigsadvokaten ved sin beslutning af 11. jan. d.å. har undertrykt, - at statsadvokat P. Brøndt Jørgensen, i sin rededegørelse til ministeren, - efter mødet på Sdr.Makholm den 22. marts 1988, - bl. m.a. skal  have  u n d e r t r y k t, - at statsadv. Uno Valbak under dette møde udtalte, at han  i k k e  tidligere havde set  jordfordelingskendelsens bilag 11 og Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende kort  af  29. dec.- 1971 j. nr. 2381/1968 og j. nr. 2383/1968, - tinglyst 17. maj 1972, - der skal være det dokument der beskriver og viser omfanget af samtlige de adgangsveje der skal være til jordfordelingsområdet Resen Kær, - e f t e r  at der er foretaget de - med rødt  - på kendelsens hovedkort viste ændringer før tinglysningen den 17. maj 1972.

   At statsadv. Uno Valbak, - iflg. sagsakterne, - under den offentlige straffesag: V.L.-S 2273/1981, - brød V.L.s kendelse af 11.dec. 1981, -   s a m t    u n d e r t r y k t e  Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort.

-  Jvf.  justitsminister Erik Ninn-Hansens senere udtalelser  -

   Kan Ombudsmanden fortsat tillade, at både jmt. og Rigsadvokaten til d.d. har afvist at give mig den aktindsigt, - som jeg har begæret ved mine breve af 8. dec. 2006 ?

Må jeg snarest høre fra Dem ?    

                                                                        V.h.   Ilse Makholm.