Poul Otto Makholm.
Lucernemarken 13. Resen.
    7600  S t r u e r .                                          Den 9. juli – 2008.

                                                           
Til Folketingets Ombudsmand.
Gammel Torv 22.
København K.                                Vedr. Deres j. nr. 2008-1099-600/CBR.

   Herved påklages det forhold, at justitsministeriet ikke har behandlet min klage af 1.marts d.å. inden for den, af justitsministeriet, i brev af  9. april d.å. fastsatte frist på 3 måneder..
                     Ombudsmanden har, i brev af 24.04.- 2006 udtalt: - ” Vedrørende Deres spørgsmål om, hvem der drager omsorg for, at Politimesteren i Holstebro og Statsad-vokaten i Ålborg respekterer den tinglyste noteringsskrivelse,  skal jeg bemærke,  at klager over politipersonalet – herunder også politiets jurister – behandles af statsad-vokaterne, mens Rigsadvokaten fører tilsyn med statsadvo- katerne og behandler kla-ger over afgørelser truffet af statsadvokaterne som 1. instans. ”   Citat slut.

  Kan Ombudsmanden så tillade, at justitsministeriet til d.d. har afvist at foretage sig noget i anledning af, at Rigsadvokaten ved sin beslutning af 13.11.2003, - har undertrykt, - at statsadv. i Ålborg har undertrykt Matrikeldirektoratets tinglyste noterings-skrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29.12.1971 overfor politiklagenævnet. Samt, - overfor politiklagenævnet o g s å  har undertrykt, at statsadv. i Viborg, under den offentlige straffesag V.L.S 2273/1981, - har under- trykt denne tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort - ?
 - Jvf.  statsadvokatens egne udtalelser i brev af 15.02. -1984…

   Kan Ombudsmanden også tillade, at justitsministeriet heller ikke har foretaget sig noget i anledning af, at Rigsadvokaten, ved sine beslutninger af 26.02.2008,
- h a r u n d e r t r y k t ,  at statsadvokaten i Ålborg, - under de offentlige straffesager imod mig i 2004 og 2005, - u n d e r t r y k t e - at samtlige af politiet, - overfor mig, - på- beråbte kendelser og domme er afsagte på grundlag af, - at anmelderen gdr. Henning Sørensen har afgivet u-rigtige / falske oplysninger til, - samt undertrykt den tinglyste noteringsskrivelse overfor såvel Struer kommune, politiet, - som retten - ?

   Samtidigt anmoder jeg Ombudsmanden om, at oplyse mig, om justitsministe- riets og Rigsadvokatens behandlinger af denne sag, - kan være i overensstem- melse med den europæiske menneskerettighedskonventions forudsætninger og bestemmelser ? –

 

Må jeg snarest høre fra Dem ?                  V.h.    Poul Otto Makholm.