Ilse Makholm.
P.t.
Lillemarken 9 Resen.
7600 S t r u e r. Den 9. maj - 2011.


Til Justitsminister hr. Lars Barfod.
Christiansborg.
1218 København K. Pr. telefax nr.: 33 93 35 10 /- 3 sider i alt .


Politiklage over politidirektør Jens Kaasgaard. Holstebro.

Herved påklages det, at politidirektør Jens Kaasgaard, ved brev af 26.01.2011, har besluttet i k k e at efterforske min politianmeldelse af 24.12.2010 imod statsadvokat P. Brøndt Jørgensen Viborg.

Med denne beslutning har politidirektøren i ond tro varetaget sine egne interesser /-
u n d e r t r y k t at statsadv. P. Brøndt Jørgensen ( herefter PBJ.) - ved sin beslutning af 22.12.2010, ligeledes i ond tro - også har varetaget sine egne personlige interesser, da han afviste at efterforske min politianmeldelse af 14.08.2010 imod gdr. Henning Sørensen og skifteretten i Holstebro, for DERES afgivelse af falske oplysninger til Retten i Holstebro, under sag: BS 90-269/2009.

Med beslutningen af 26.01.2011, har politidirektøren undertrykt, at statsadv. PBJ. har truffet sin beslutning af 22.12.2010, - på grundlag af, - at han som vicestatsadv. sammen med statsadv. Uno Valbak - efter det, af justitsminister E.Ninn-Hansen beordrede møde på Sdr. Makholm den 22.03.1988, s e l v har afgivet falske oplysninger til Justitsministeren. Statsadvokat Uno Valbak og vicestatsadv. PBJ. har - overfor Justitsministeren undertrykt, at Struer rets offentlige straffesag: SS 79/1981 ifølge sagsakterne, blev ført på grundlag af, at politimester Frantz Cohn havde opfordret Struer kommune til at etablere ny vej og bro på matr. nr. 3-a Makholm, hvor jordfordelingskommissionen foretog den - med rødt - på jordfordelingskendelsens hoved- og matrikelkort viste ændring af pr. vej og bro.

For ikke at tabe ansigt, under denne offentlige straffesag, a f v i s t e politimesteren i ond tro den beskikkede forsvares begærede bevis- og vidneførsel, der allerede i 1981 kunne have afsløret og standset gdr. Henning Sørensens u l o v l i g e genoptagelser af vejspørgsmål, der allerede v a r taget endelig stilling til, ved den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967.

Jvf. Holstebro rets brev med bilag af 19.12.2008.
Den offentlige straffedom i sag: SS 79/1981 er afsagt af dommer C.E. Andersen. Struer, - på grundlag af - at politimester Frantz Cohn. Holstebro, - under denne offentl. straffesag undertrykte DET tinglyste bevismateriale, dommer C.E.Ander-sen ( som sagsøgt på embedets vegne ) havde påberåbt sig, men
a f v i s t e at fremlægge overfor Højesteret, under sagen HR: 328/1979.
– DETTE tinglyste jordfordelingskort, - der ifølge Holstebro rets udtalelser, i brev med bilag af 19.12. 2008, -
v i s e r omfanget af den vej, der skal være, over matr. nr. 3-a Makholm gdr. til jordfordelingsområdet, e f t e r tinglysningen den 17.05.1972 af den endelige jordfordelingskendelse.

Dette bevismateriale - der beviser, at de af politimesteren påberåbte civile domme, - ALLE SAMMEN - er afsagte i strid med den endelige jordfordelingskendelses forudsætninger og bestemmelser, som disse er beskrevet i Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende zinktryk af 29.12.-1972 til Jordfordelingssekretariatet og tinglyst den 17.05.1972, - som bilag til den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967.

Politimesteren har samtidigt, under sag: SS 79/1981, forledt retten til at ændre de civile domme fra, - at give gdr. Henning Sørensen ret til færdsel over matr. nr. 3-a Makholm, ad en vej, der er uberørt af den endelige jordfordelingskendelse, -- til, - at disse civile domme skal give gdr. Henning Sørensen tinglyst vej-og færdselsret ad den med rødt på kendelsens hoved-og matrikelkort viste ændring af pr. vej og bro, - hvor i n g e n v e j er vist, på det tinglyste jordfordelingskort og i n g e n v e j er udlagt på matrikelkortet.

Statsadv. PBJ. har, overfor Justitsministeren undertrykt, at dommer C.E. Andersen under den civile straffesag: BS 1369/1982, på grundlag af sagsøger gdr. Henning Sørensens påstande og den offentlige straffesag: SS 79/1981, - genoptog og ændrede fogedforbud af 01.02.1978 og de senere V.L. domme af 03.01.1980 fra, at give gdr. Henning Sørensen vejret over matr. nr. 3-a Makholm ad én af jordfordelingskendelsens ændringer uberørt vej, – til vejret ad den vej, der er omfattet af den med rødt på kendelsens hovedkort viste ændring af privat vej og bro.

Gdr. Henning Sørensen har, under denne civile straffesag, ligesom politimesteren under den offentlige straffesag: SS 79/1981, -også afgivet falske oplysninger til retten / u n d e r t r y k t de tinglyste bilag til h a n s e g e t adkomstdokument
: Den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967, der k l a r t viser omfanget af den vej, der skal være over matr. nr. 3-a Makholm til jordfordelingsområdet.

Statsadv. PBJ. har overfor Justitsministeren undertrykt, at statsadv. Uno Valbak under den offentlige straffesag: V.L. S 2273/1981, - undertrykte politimester Frantz Cohn´s lovbrud og magtmisbrug, under den indankede straffesag: SS 79/1981, - b r ø d V.L.s kendelse af 11.12.1981, afgav falske oplysninger til retten, samt
u n d e r t r y k t e de samme tinglyste dokumenter, som politimesteren havde undertrykt overfor Retten i Struer.

Statsadv. PBJ. har endvidere, overfor Justitsministeren, undertrykt, at statsadv. Uno Valbak, under den offentlige straffesag: V.L. S 863/1982, - under påberåbelse af V.L. dom i sag : V.L. S 2273/1981, undertrykte gdr. Henning Sørensens falske oplysninger til retten: - HANS idelige undertrykkelser af tinglyste bilag til HANS EGET ADKOMSTDOKUMENT: - Den endelige inappellable jordfordelingskendelse af 04.10.1967.

Der klages endvidere over, at politidirektør Jens Kaasgaard endnu ikke har reageret på vores klager af 28. og 29. f. m. over den manglende aktindsigt.

Nærværende klage over politidirektør Jens Kaasgaard indgives til Justitsministeren idet Statsadvokaturet – såvel i Viborg som i Ålborg, som parter i sagen, - må anses for værende inhabile.

Rigsadvokaturet må ligeledes anses for værende inhabilt, da DETTE har undertrykt de tre på hinanden følgende statsadvokaters: Uno Valbak´s, E. Cassøe´s og P. Brøndt Jørgensens undertrykkelser af den endelige og inappellable jordfordelingskendelse af 4.okt.-1967.

Justitsministeren opfordres herved til forlods at tilkendegive hvordan og hvornår Ministeren vil få rettet følgerne af - at statsadvokat Uno Valbak og vicestatsadvokat P. Brøndt Jørgensen, som foran beskrevet, - har afgivet falske oplysninger til Ministeren, efter det - af Ministeren - beordrede møde på Sdr. Makholm den 22.03.1988 ?

Samtidigt anmodes Ministeren herved høfligst om, at foranledige nærværende klage over Politidirektøren oversendt til behandling ved en myndighed der i k k e tidligere har medvirket ved behandlingen af " Makholm-sagerne. "

 

Resen den 9. maj.- 2011.

 

Med venlig hilsen.

P. Føns Hansen. Ilse Makholm.