Poul Otto Makholm.
Lucernemarken 13. Resen.
  7600 S t r u e r. Den 9. jan. -2008.

Til Rigsadvokaten.
Frederiksholms Kanal 16.
1220 København K.                                      Pr. telefax nr. 33 43 67 10 /- 3 sider.

Vedr. Deres j. nr.: RA-2007-44-0314.

  Justitsministeriet har ved brev af 7.ds. - modtaget her d.d. - oplyst, at DE skal bruge 30 dage fra den 3. ds. for at besvare min begæring af 12. nov. f.å. om aktindsigt vedr. Rigsadvokatens embedsførelse, - beslutninger af 18.10. 2000 og 01.12. 2000, - som statsadv. E. Cassøe har henvist til, - i sit brev af 12.06.- 2003 til Ilse Makholm.

  Som det fremgår af medsendte kopi, har statsadv. Cassøe den 12.06.2003 sendt et ligelydende brev til Paul Føns Hansen og oplyst, - at han kunne påklage statsadv.´s afgørelse til Rigsadvokaten - inden 4 uger. Efter det oplyste, skal P.F.Hansen den 08.07.2003 have påklaget Cassøes afgørelse af 12.06.2003 - til Rigsadvokaten.

  Rigsadvokaten skal således, - under nærv. sag, - på ny - tage stilling til statsadv. E.Cassøe´s beslutning af 12.06.2003. – Statsadv. E. Cassøe beskriver jo selv, i sit brev af 8.nov.-2007, - at Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhø-rende jordford.-kort af 29.12.1971,- blev undertrykt /- tilbageholdt - overfor Politiklagenævnet..
                                          Idet jeg fastholder min begæring at 12.11.2007 om aktindsigt, udvides denne begæring herved til også at omfatte de sagsakter - fra Rigsadvokatens behandling af Paul Føns Hansen´s klage af 08.07.2003, - hvoraf det fremgår, - at Rigsadvokaten h a r f r e m s k a f f e t, - og h a r taget stilling til Matrikel- direktoratets tinglyste noteringskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. 12.1971 til Jordfordelingssekretariatet. – Samt påtalt og rettet følgerne af statsadv. E. Cassøe´s undertrykkelser /- tilbageholdelse af disse dokumenter.

   Under henvisning til foranstående, - kan jeg naturligvis i k k e have den mindste gran af tillid til, at Rigsadvokaten vil være i stand til, at opfylde sine embedspligter i nærv. sag. Hvorfor Rigsadv. herved forlods opfordres til, - forinden Rigsadv. træffer flere beslutninger ang. statsadv. E. Cassøes habilitet og embedsførelse, - SELV- at erklære sig inhabil i nærv. sag… -

   Må jeg snarest høre fra Dem ?

                                                                      V.h. Poul Otto Makholm.