Ilse Makholm i rykkerbrev til dommerforeningens formand,
dommer Henrik Linde:
Hvem kontrollerer kontrollen?

      Ilse Makholm
P.t. Øbyvej 7. Husby.
     6990  Ulfborg.                                                                 Den  6. okt.-2006.  

 

Til formand for Dommerforeningen.
Hr. dommer Henrik Linde.
Kirkepladsen 14.
4220 Korsør. 

Rykker

Angående mit u-besvarede åbne brev af 12.09.-d.å.

 HVEM  kontrollerer kontrollen ? - når det drejer sig om kontrol med offentlige myndigheder ? –  D.v.s. de offentligt ansatte ?

       Under en offentlig straffesag forudsættes det, at anklageren fremlægger sit anklage- skrift, hvorefter forsvareren fremkommer med sine indsigelser og dommeren sammen med eventuelle domsmænd tager stilling til sagen på dette grundlag.

       MEN: - Således fungerer retsvæsenet bare ikke –  i  a l l e  tilfælde… For, at det ikke skal blive alt for abstrakt, - vil jeg gå ud fra mine egne erfaringer. Under den offentlige straffesag, der blev ført imod min søn og mig ved retten i Struer i 1981,- begærede vi nogle nøjagtigt beskrevne dokumenter fremlagt, som  DOMMEREN (tidligere - som sagsøgt på embedets vegne ) SELV havde påberåbt sig overfor Højesteret, - men  u d e n  at fremlægge dem, - samt nogle vidner indkaldt til støtte for vort forsvar.                      
      
Dette protesterede politimesteren imod, og dommeren holdt møde med såvel den, af dommeren, tvangsbeskikkede forsvarer, som anklageren, - og disse tre personer traf så - under dette møde, en beslutning om, - at de ville nægte os den begærede bevis- og vidneførsel, - u d e n  at gøre os anklagede og domsmændene bekendte - med denne udenretslige aftale..

       NU, er der så gået foreløbig 25 år med, at søge efter den myndighed, der fører et reelt tilsyn med anklager, forsvarer og dommer, - uden dette endnu er lykkedes for os. Det er nemlig ikke tilladt, - under senere retssager, - at forsvare sig imod  f e j l, - der er begået under tidligere offentlige straffesager.    Sådant betragtes nærmest som en ”helligbrøde” imod det ufejlbarlige system..

       Nu vil nogen påstå, at statsadvokat, rigsadvokat og justitsministeren fører tilsyn med politimesteren. – Men, sådan spiller klaveret ikke ! - Disse tre myndigheder indhenter bare en udtalelse fra politimesteren.  – En sådan udtalelse tages altid og - uden videre til efterretning. -- Og, gentager man sin klage, - så er man allerede godt på vej til at blive stemplet som kværulant.   En sådan kontrol medfører, at der ikke er overensstemmelse imellem politimesterens påstande overfor retten, - som anklager, - og som sagsøgt på embedets vegne…   På et sådant grundlag, - går Justitsministeren så op på Folketingests talerstol og afgiver u-rigtige oplysninger til Folketinget…

        Kontrollen med dommeren i Struer udføres, iflg. loven, af Præsidenten for Vestre Landsret. Her foregår det på samme måde. Han indhendter ligeledes bare en udtalelse fra dommeren, - og selv om han har en mulighed for, at sende sagen  til afgørelse hos anklagemyndigheden, - eller:  Den Særlige Klageret, - tager han dommerens udtalelser ”for gode varer” – til trods for, - at dommeren, - som sagsøgt på embedets vegne, har afgivet indbyrdes modstridende oplysninger til Højesteret, - vedr. det, - af dommeren  s e l v  tinglyste dokument, - som hele sagen drejer sig om… 

      Kontrol med advokater udføres iflg. loven, af advokaternes egen organisation: Ad-vokatsamfundet /- Advokatnævnet. Altså privillegiet: ” SELVDØMME.”  Advokater skal selv dømme advokater. - Her er klagefristen så kort, at man  h e l s t skulle kunne vide  besked om de oplysninger, som advokaten har tilbageholdt overfor retten, - i n d e n  man har forladt retten.  - Og: - Når der klages over en advokat, så indhenter advokatens kredsbestyrelse ligeledes - også bare - en udtalelse fra den advokat der klages over..  --  OG, - Advokatnævnet afviser klagen, - i n d e n  dette nævn -  endnu har fået samtlige oplysninger frem og - foretager sig  i k k e  noget, - når en advokat dækker over, - at der  i k k e  er overensstemmelse imellem kollegaens påstande overfor retten, vedrørende dette ene centrale - i hele sagskomplekset: - Det tinglyste dokument ! –
   
   Folketingets Ombudsmand  m å  i k k e  kritisere dommeres embedsførelse. Politikerne  tør ikke stille krav til deres embedsmænd /- kvinder. - Justitsministeren foretager sig ikke noget i anledning af, - at der  h e l l e r  i k k e  er overensstemmelse imellem  h e n d e s  to advokater:  Statsadvokatens og Kammeradvokatens  påstande overfor retten, vedrørende det her omtalte tinglyste dokument..

       Derfor kan dommeren i Struer, - igennem 30 år – manipulere /- rette /- og dække over de, - endda af dommeren selv beskrevne  f e j l , - i den af dommern selv - førte tingbog, med u-rigtige oplysninger til retten, - fra offentlige myndigheder… 

       Mener DE virkeligt, - hr. dommer Linde, - at en sådan retstilstand,- også i de næste 30 år ? – fortsat  k a n  være  v æ r d i g  til vore politikeres - højt besungne danske
r e t s s t a t - ? -

                              ---   Må jeg tillade mig, - som sekretær for sammenslutningen af : ” Retsløses Venner,” - at imødese et relevant svar på nærværende i aller-nærmeste fremtid ? 

                  Husby den 6. okt.- 2006. 

                                                   Med venlig hilsen.      Ilse Makholm.