Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
       7600  S t r u e r.                                            Den 5.okt.-2009.   

Til Retten i Holstebro.

Att. hr. dommer Ole Kaels.                            Overbringes d.d.

Processkrift i sag: BS 90-269 / 2009.

  Retten har i brev af 28. sept. 2009, modtaget her den 30.sept. udtalt: ” Som bekendt har jeg besluttet, at spørgsmålet, om sagen skal afvises som værende pådømt tid-ligere, skal behandles særskilt og som det første spørgsmål. ”

 Med denne udtalelse, har dommer Ole Kaels allerede undertrykt sin embedspligt til at behandle min begæring af 29.aug.d.å.- om sagens henvisning til Vestre Landsret.
 For, - som det for længst er retten bekendt, - har modparterne, - indtil dato, - i k k e  været i stand til – at fremkomme med nogen form for saglige argumenter for, at Hol-stebro ret, - skal have afgivet u-rigtige oplysninger i brevet af 19. dec.- 2008.
- Eller, beviser for, at det af Holstebro ret, den 19.dec. f.å. udleverede tinglyste jord-fordelingskort, har været fremlagt for retten, - under nogen - af de, - af sagsøgte påberåbte tidligere sager / afsagte domme i hele dette u-nødige sagskompleks, der afslører - ” h e l e  vores dommer-diktaturs dræbende hæslighed.” 

   Jeg ser ikke, - i ht. rpl.s §§, - at have modtaget hverken nogen vejledning /- eller anvist en advokat,-  der nu på 33. år, - kan og vil hjælpe mig /os med, - noget så enkelt, som at få tinglysningsloven gjort gældende for mine / vore ejendomme i Resen.

  Herefter kan jeg ikke have megen tillid til, at dommer Ole Kaels vil være i stand til at give mig/ os en korrekt og neutral behandling.

   Og, da modparterne ikke er fremkommet med saglige indsigelser imod min begæring om henvisning af sagen til Vestre Landsret, - begærer jeg herved forlods rettens kendelse for.: -  ” At nærværende sag henvises til Vestre Landsret. ”

Subsidiært:     Forlods rettens kendelse for.: ” At dommer Ole Kaels er inhabil i nærværende sag. ” 

Kopi af nærv. til Kammeradv. og adv. M.Beck medfølger.

 

                                                                                      V.h.      Ilse Makholm.