Ilse Makholm.
P.t. Lillemarken 9. Resen.
       7600  S t r u e r.                                        Den  5. april – 2010.     

 

Til Justitsminister
hr.  Lars Barfod.                                    
Pr. telefax nr.: 33 93 35 10 /- 2 sider.
Christiansborg    DK.

   I fortsættelse af mine d.d. ubesvarede breve af 1.og 23. f. m. tillader jeg mig herved at gøre Justitsministeren opmærksom på, at justitsm. Erik Ninn-Hansen - ifølge  Fortryk af Folketingets forhandlinger 08.04.1987, - som svar på spørgsmål: S 989 til justitsministeren af : Kr. Poulsgaard - udtalte.: - ” Men jeg mener ikke, at det er det offentliges skyld.  ----  Jeg må altså sige,  at der er handlet korrekt fra
myndighedernes side. ----  Men det er bare forkert adresse, hvis man i den forbindelse retter henvendelse til myndighederne. ”
 
Citat slut. 

 - Skulle man da gå til smeden, eller bageren, - for at få fejl i tingbogen rettet ? S.u.

           Med disse udtalelser afgav justitsminister E. Ninn-Hansen,  – iflg. brevet af 19.12.2008 med bilag fra Retten Holstebro, - i ond tro - urigtige /- falske oplysninger til Folketinget /- undertrykte: - At han var vidende om, - at statsadv. Uno Valbak under den offentlige straffesag: V.L.nr. S 2273/1981, brød V.L.´s kendelse af 11.12.-1981: - Afgav urigtige/- falske oplysninger til V.L. i brev af 18.05.1982, idet han iflg. statsadv.´s brev af 15.02.1984, – i k k e  fandt anledning til, - at efterkomme V.L.´s kendelse, og hans egne udtalelser om, - at han  h a v d e  fremskaffet og  v i l l e fremlægge den, - i V.L. kendelsen nævnte, tinglyste, endelige jordfordfordelings-kendelse med tilhørende jordfordelingskort.

  Ved - under denne offentlige straffesag: V.L. nr. S 2273/1981, at bryde V.L.-kendesen af 11.12.1971 / - u n d l a d e  at fremskaffe og fremlægge DET, til den endelige jordfordelingskendelse hørende tinglyste jordfordelingskort,  undertrykte statsadv. Uno Valbak overfor V.L. - at denne offentlige straffesag blev ført på grundlag af.

: - At det sagkyndige vidne: Landinspektør Johs. Meier. Struer, afgav urigtige oplysninger til V.L. /- undertrykte Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende zinktryk og jordfordelingskort af 29.12.1991- overfor Vestre Landsret.

At gdr. Henning Sørensen. Makholmvej 49. Resen. 7600 Struer og hans – ( med byrådet fælles ) advokatfirma: Søren Smith Knudsen. Struer, havde afgivet urigtige /- falske oplysninger /- undertrykt det samme tinglyste jordfordelingskort overfor såvel Struer kommune, som  politiet, - og retten.

 At dommer C.E.Andersen. Struer, der havde afsagt den indankede dom: SS 79/1981, under denne offentlige straffesag - og senere sager, - varetog sine egne personlige interesser, -  idet han tidligere, som sagsøgt på embedets vegne, - overfor Højesteret, - under sag nr.: 328 / 1979, - ligeledes havde afgivet urigtige /- falske oplysninger til retten og  undertrykt det tinglyste jordfordelingskort, - der iflg. brevet af 19.12.-2008, fra Retten i Holstebro, - beskriver omfanget af den  vej - der skal være over matr. nr. 3-a Makholm til jordfordelingsområdet, - e f t e r  tinglysningen den 17.05.-1972 af den endelige jordfordelings-kendelse af 04.10.1967 - på matr. nr. 3-a m. fl. Makholm gdr.

 Mener De, - hr. justitsminister Lars Barfod, - e f t e r  det senest fremkomne, – ligesom Deres konservative kollega: Justitsminister Erik Ninn-Hansen, at offentlige  myndigheder har handlet korrekt i nærværende sag ? At det er
f o r k e r t  a f  MIG -?- At rette henvendelse til Justitsministeren for: - At få
o f f e n t l i g e  a n k l a g e r e  og  d o m m e r e  til,  at overholde landets love ?  SAMT, at  r es p e k t e r e  den endelige jordfordelingskendelse af 04.10.1967, - som denne er berigtiget og beskrevet i Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende zinktryk og jordfordelingskort af 29.12.1971 til Jordfordelingssekretariatet ?

Må jeg snarest modtage et udførligt MINISTERSVAR på foran anførte ? –

Med venlig hilsen og på forhånd: - Tak !

 

                                                                                   Ilse Makholm.

 

                                                                           Tlf. m. fax:  97 68 10 15.

 

                                                                           < ilsemakholm@mail. dk >