Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7. Husby.
    6990 Ulfborg.                                                         Den 5. febr. – 2007.


Til  Retspræsident
hr. Hardy Brunsgård.
Skivevej 2.
7500  Holstebro.                                      Pr. telefax nr.:  97 42 06 99 /- 2 sider i alt.

                                          Og, som alm. postbesørget brev m. bilag: 12 sider i alt.

 Klage over skifteretten i Struer
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    Herved påklager jeg, at skifteretten iflg. medsendte udkast til ”boopgørelse” vedr. opløsning af I/S Sdr. Makholm, har undertrykt  a l l e  oplysninger, vedr. rekvirentens, skifteretsmedhjælperens og voldgiftrettens undertrykkelse af, - at rekvirenten har opsagt interessentskabskontrakten pga. f e j l  i den, af dommeren førte -  tingbog for matr. nr. 3-a Makholm.  Skifteretten har endvidere, i dette udkast undertrykt, at rekvirenten, skifteretsmedhjælperen og de, af dommeren, nedsatte ekstraordinære voldgiftsretter, - har undertrykt  a l l e  vores opfordringer til, - at få rettet fejlene  i  tingbogen,  - f o r i n d e n  førsteprioritets-indehaveren, min yngste søn Poul Otto Makholm, v i l l e  overtage den part i I/S. Sdr.Makholm, som Niels Anker Makholm ønskede at afstå. - For god ordens skyld bemærkes, at jeg havde ca.1,8 mill. tilgode i rekvirentens halvpart. - Såh: - JEG ville  i k k e  have solgt vores slægtsgård, om jeg så var blevet budt langt over den lave tvangsvurdering: 4 mill.kr. – da Yngsten naturligvis var selvskreven som ny ejer, - da han jo allerede havde passet gården i mere end ti år, – fordi den private voldg.-ret måtte vente på, at det behagede dommerne i Struer, at holde op med at straffe os, – i stedet for, - at få orden i tingbogen, - så vi kunne få gennemført generationsskiftet på lovlig måde.

   Iflg. nærv. udkast til boopgørelse, agter skifteretten at betale 81.250,00 kr. til skifte-retsmedhjælperen og 125.000,00 kr. til de, af skifteretten nedsatte ekstraordinære voldgiftsretter, som bestikkelse for deres velvillige medvirken til undertrykkelsen af dommerens objektive ansvar og erstatningspligt for de fejl i tingbogen, - der har afstedkommet over 30 års retsløse tilstande, med i alt otte fængselsture for mig og min sagesløse familie. – Uanset skifteretten iflg. Ufr.1964.196 / 2. - Ø.L.-kendelse er inkompetent til at opløse et I/S. – har skifteretten  pålagt mig advokattvang, - ( selv-om der  i k k e  findes - en adv. der - pga. sagens kompleksitet og alder, - vil have med sagen at gøre ) – Såh klager jeg herved til retspræsidenten, - for at få fastslået, - om skifterettens udkast til bestikkelse af skifteretsmedhjælperen og  dommerens  surrugat -voldgifts-retter,
( som  VI   a l d r i g  har haft  noget  samarbejde med )  -
for deres medvirken til undertrykkelsen af dommernes embeds-forsømmelser og lovbrud, - - virkeligt kan være i overensstemmelse med god retspraksis i dagens Danmark - ? -

Bilag:  Kopi af  indkaldelse til skifteretsmøde den 20.ds. med bilag, - modtaget her

den 2.ds.

Må jeg snarest høre fra Dem ? –

                                                                        M.v.h.      Ilse Makholm.