Retten i Struer har begået fejl i Makholm-komplekset ved -

 
  1.)  At indføre ptg. lyst 28. jan. 1880 under den fejlagtige matrikelbetegnelse nr. 1-e m.fl. Resen Hede, - da tingbogen blev oprettet. Og ved samtidigt at  u n d l a d e, - at øverføre den senere påtegning, lyst 23.okt. 1889 der ophævede og erstattede ptg. lyst 28. jan 1880. 
 
   2.)  At indføre servitut lyst 9. maj 1932 - til fordel for matr. nr. 1-e m.fl. Resen vestl.del - i fortsættelse af og i tilknytning til ptg. lyst 23. okt. 1889, - ( matr. nr. 1-e m.fl. Resen Hede,  se pk. 1.) - u d e n - at denne påtegning, på nogen måde blev indført i tingbogen.
 
  3.)  At videregive disse fejlagtige /- urigtige oplysninger til jordfordelingskommissionen.
 
 
4.)   At tinglyse den endelige jordfordelingskendelse af 4.okt.1967 - u d e n - at sørge for overensstemmelse imellem kendelsens notering i Matriklen og tingbogens udvisende.
 
 5.)  At afgive urigtige oplysninger til V.L. og Højesteret, vedr. bilagene til den tinglyste endelige jordfordelingskendelse, u n d e r t r y k k e  Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec. 1972,- tinglyst den 17. maj 1972  på matr. nr. 3-a Makholm gdr. ( Sdr. Makholm.)
 
 6.)  At indføre ptg. lyst 23. okt. 1889 i tingbogen, -  e f t e r V.L. dom af  4. sept. 1979 under den fejlagtige matrikelbetegnelse matr. nr. 1-e Resen Hede.
 
 7.)  At påstå overfor Højesteret, under sag HR. nr. 328/1989 at denne indførelse af ptg. lyst 28. jan.1880 og ptg. lyst 23. okt. 1889 til fordel for matr. nr. 1-e m.fl. Resen Hede - skal være korrekt. 
 
 8.)  At nægte de anklagede den begærede bevis- og vidneførsel og  u n d e r t r y k k e Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse af 29. dec. 1971 under den offentlige straffesag nr.: SS 79/1981.
 
 9.)  At fastholde overfor Højesteret, under sag HR: 160/1989, at indførelsen af ptg. lyst 28.jan 1880 og ptg. lyst 23. okt. 1889 til fordel for matr. nr. 1-e  m.fl. Resen Hede skal være korrekt.

 10.)  At ”rette i tingbogen” den 7. maj 1992, - overføre ptg. lyst 28. jan 1880 og ptg. lyst 23. okt 1889 fra matr. nr. 1-e Resen Hede - til matr. nr. 1-e m.fl. Resen vestlige del, -  u d e n  at forhandle med de, af rettelserne berørte parter, og uden - at sammenholde rettelserne med rettens egne tidligere påstande, samt uden at tage stilling til, at matr. nr. 1-e Resen vestlige del, - er udgået af matriklen den 29.12.1971,- iht. jordfordelings-kendelsen af 4.okt.-1967. – Jvf. tingbogen.  - Og uden at sammenholde de foretagne rettelser med Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec. 1971, - tinglyst 17. maj 1972. 
 
 11.)    At afvise den private voldgiftsrets henvendelser om, at få rettet fejlene i tingbogen,- f ø r vurderingen fandt sted, - således, at der blev overensstemmelse imellem den endelige jordfor- delingskendelses notering i Matriklen og tingbogens udvisende.
 
 12.)  At ophæve I/S. kontraktens bestemmelser, - a f v i s e /- i g n o r e r e  den, - i henhold hertil, af parterne valgte private voldgiftsret og nedsætte sin egen ekstraordinære voldgiftsret, der var villig til, - for betaling, - at undertrykke rettens fejl og lovbrud.
 
13.)  At ændre auktionsvilkårene, under auktionen den 2. marts 2004, - u n d e r t r y k k e Matrikeldirektoratets tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort af  29.12.1971- og dermed ophæve den endelige jordfordelingkendelses forudsætninger og bestemmelser.

 
Resen den 3. nov.-2007. 

                                                Tidligere voldgiftsretsformand.     P. Føns Hansen.