Poul Otto Makholm.
Lucernemarken 13,  Resen.
7600  S t r u e r .                                              Resen den 1. marts 2008.
 

Til Justitsministeren.                       Pr. telefax nr.:  33 93 35 10 ! – 2 sider i alt.
Slotsholmsgade 10.
1216 København K.


Klage over Rigsadvokaten.

   Hermed påklager jeg Rigsadvokatens beslutning af 26.f.m. om, at  a f v i s e  mine begæringer om aktindsigt og klager over offentlige myndigheders undertrykkelser af Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec. 1971 til Jordfordelingssekretariatet, tinglyst 17. maj 1972 på matr. nr. 3-a m. fl. Makholm gdr. som bilag til den endelige jordfordelingskendelse af 4.okt.1967..

   Mine begæringer om aktindsigt og klager over undertrykkelser af tinglyste dokumenter skal ses i relation til, at Kammeradvokaten overfor os, - under Højesteretssag   nr. 160/1989, - på justitsministeriets og øvrige sagsøgtes vegne, - fremlagde kopi af dette tinglyste jordfordelingskort med påstand om, - at der  e f t e r   tinglysningen den 17. maj 1972 af den endelige jordfordelingskendelse af 4. okt. 1967, - a l e n e  skal være vej over matr. nr. 3-a Makholm - som noteret i Matriklen den 29. dec. 1971 og vist på dette kort, - fra Makholmvej til matr. nr. 3-g Makholm. -   Og, at
a l  øvrig tinglyst og u-tinglyst vej-og færdselsret ad den, i servitut lyst 9. maj 1932 nævnte, -  med rødt på kendelsens hovedkort viste, private vej og bro, -  blev  o p h æ v e t  ved tinglysningen den 17. maj 1972 af den endelige kendelse af 4.okt. 1967.

  Rigsadvokaten har, - i sit brev af 26. f.m. udtalt: ” På baggrund heraf samt som jeg tidligere har meddelt Poul Føns Hansen ved min afgørelse af 13. november 2003, må det lægges til grund, at ovennævte skrivelse har været fremlagt under straffesagens behandling, hvorfor skrivelsen ikke kan anses at have været undertrykt af nogen part i sagen.”   

   Rigsadvokaten har, - iflg. denne udtalelse, -  s l e t   i k k e  foretaget nogen reel undersøgelse af mine påstande om undertrykkelserne af Matrikeldirektoratets note-ringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec.1971 til Jordfordelins-sekretariatet, - tinglyst 17. maj 1972..  

   Jeg må derfor fastholde mine begæringer om aktindsigt og påstande om, at denne tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort er blevet tilbageholdt af statsadvokaten overfor V.L. under de offentlige straffesager: V.L.S 2273/1981 og V.L.S 863/1982, iflg. statsadvokatens udtalelser i brev af 15. febr. 1984  til Ilse Mak-holm, - statsadvokatens udtalelser overfor os, under mødet på Sdr. Makholm den 22. marts 1988, samt justitsministeriets udtalelser i brev af 16.okt. 2007..

   Dette tinglyste dokument har tillige været undertrykt af både statsadvokaten og Rigsadvokaten under behandlingen af politiklagesagen SA4-2003-321-0050, - iflg. statsadv. Elsemette Cassøes udtalelser i brev af 8. nov. 2007..

   Denne tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort er endvidere blevet undertrykt overfor Struer ret, - under den offentlige straffesag: SS 79/1981, - iflg. den akt-indsigt som politiet i Holstebro har givet Ilse Makholm ved brev af 11. jan. 2008.  Og, denne tinglyste noteringsskrivelse med tilhørende kort er ligeledes blevet  under trykt af  dommerembedet i Struer, under de civile sager: V.L. 2339/1978  og  HR. 328/-1979..

                      Rigsadvokaten har endvidere, ved sin beslutning af 26.02.-d.å. -
f o r t s a t 
med  at undertrykke: -At Kammeradvokaten overfor os i Højesteret, under sag nr. 160/1989,- f a s t h o l d t  Kammeradvokatens og politimester Frantz Cohns tidli-gere påstande overfor V.L. om, - at   d e t   i k k e   l a d e r   s i g   g ø r e  at  fremskaffe et - i henhold til den endelige jordfordelingskendelse af 4. okt.1967- tinglyst  dokument,  der  kan  l o v l i g g ø r e  politiets  bistand  til gdr. Henning  Sørensens  færdsel over matr. nr. 3-a Makholm - ad den, -  på jordfordelingskendelsens hoved-kort- med rødt- viste private vej og bro.

   Rigsadvokaten har også, - ved sin beslutning af 26.02.d.å. - u n d e r t r y k t, -  at samtlige, - af politiet overfor mig, - under de offentlige straffesager i 2004 og 2005 påberåbte kendelser og domme er afsagte på grundlag af. at Matrikeldirektora-tets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29 dec. 1971 til Jordfor-delingssekretariatet -  har været
u n d e r t r y k t  overfor retten..

Derfor fastholder jeg min begæring om aktindsigt/- fremsendt kopi af det dokument fra Jordford.-sekr. -  Som justitssekr. ved V.L. har henvist til, - i sit brev af 11. juli-1990  til Ilse Makholm..

   Herefter tillader jeg mig at opfordre Justitsministeren til at oplyse, - om Ministeren fortsat kan tillade  - at Rigsadvokaten fortsat undertrykker de af Kammeradvokaten på justitsministeriets og øvrige sagsøgte offentlige myndigheders vegne, overfor os, - i Højesteret, under sag: HR. nr. 160/1989 fremlagte dokumenter og nedlagte påstande ?-

                         

Resen den 1. marts 2008.        

                                                                         Vh.    Poul Otto Makholm.